Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) публикува план за дейността си до 2024 г.

Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) публикува план за дейността си до 2024 г.

Развитието на уменията на европейските граждани е на фокус в плана на CEDEFOP за насърчаване на проспериращи и устойчиви, зелени и дигитални, справедливи и приобщаващи общества. Обновената стратегия за целите в периода 2022-2024 г. акцентира на актуалните нужди от преосмисляне на подходите и начина на работа в професионалното образование и обучение (ПОО).

Задачите, които си поставя CEDEFOP, са свързани с надграждане на усилията в посока сравнителни анализи на тенденциите в сектора, политиките и системите за умения и квалификации в различните страни-членки на Европейския съюз, както и изследване на тенденциите на пазара на труда. Приносът, към който ще се стреми екипът на организацията, ще бъде най-вече в посока развитие относно проектирането и присъждането на квалификации, повишаване на тяхната прозрачност и признаване, насърчаване на валидирането на неформалното и самостоятелното учене и възлагането на проучвания по важните социално-икономически проблеми и свързаните с тях политически въпроси.

Публикацията съдържа работна програма, структурирана около три стратегически области на действие: оформяне на квалификациите в ПОО, оползотворяване на уменията, информиране за политиките в ПОО. Изведени са ключовите приоритети в оперативните дейности на CEDEFOP като авторитетен източник на информация за ПОО, уменията и квалификациите в Европа. Силен акцент е поставен върху мерките за разпространение на информация за политиките, свързани с ПОО с цел повишаване на осведомеността на европейските граждани за значението на сектора за заетостта, производителността и насърчаването на ученето през целия живот.

Цялата публикация е достъпна на следния линк:

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/4207