Бъдещето на професионалното образование и обучение в Европа

Бъдещето на професионалното образование и обучение в Европа

3094

Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) публикува доклад, посветен на перспективите и предизвикателствата пред професионалното образование и обучение. В него се разглеждат факторите, които провокират промените в сектора и възможните посоки за развитие, зададени от съществуващите тенденции. Цифровите технологии и зеленият преход, както и демографските прогнози също са намерили отражение в документа. Специално внимание е посветено на социалното неравенство и достъпа до ПОО за лица от уязвими групи.

Докладът обобщава резултати от изследвания в различни европейски държави и предлага изводи, свързани с новите умения, нужни в света на труда, необходимостта от промени в учебните планове и програми, в методите на преподаване и оценяване и в самата учебна среда. Илюстрирани са тенденциите в обучението, базирано на работа и в проходимостта между системите за ПОО и висше образование. В последната част са разгледани тенденциите при повишаване на уменията и преквалификацията на възрастните.

Разделът, посветен на институционалните промени, предоставя информация за повишената автономност и гъвкавост на обучителните институции, както и добри примери за осигуряване на приемственост между стар и нов подход (Германия, Норвегия). Докладват се различни особености относно броя и типа професионални квалификации – в някои държави броят им се намалява, за сметка на по-широка профилност (Хърватия, Словакия, Финландия и др.), докато в други броят им се увеличава (Кипър). Продължителността на обучението на работно място в предприятие се увеличава за сметка на времето за обучение в класна стая (Италия). От учебната 2018/2019 година всички професионални гимназии в Полша са задължени да имат сключени споразумения за сътрудничество с работодатели от сектора, за който предоставят професионално образование. Резултатите от оценяването трайно заемат централно място в системите за осигуряване на качеството на предлаганото ПОО. Стартиралият през 2021 г. в Австрия нов модел на система за управление на качеството с фокус върху процесите, съдържанието и ефекта от работата на обучаващата институция, се очаква да се въведе окончателно през 2024 г.

Още полезна информация може да откриете в пълния текст на доклада, който е достъпен на английски език на следния линк – https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/3094