Регионален годишник Евростат 2023

Регионален годишник Евростат 2023

eurostat

Публикуван е регионалн годишник на Евростат 2023. От създаването си преди 70 години до днес европейската статистическа служба Евростат разширява значително обхвата на данните, които събира и обработва. Регионалният годишник на Евростат 2023 предоставя статистически данни за населението, икономиката и околната среда за регионите в целия Европейски съюз. Изданието за 2023 г. включва данни за 27-те държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, както и за държавите-кандидати за членство в ЕС.

Статистическата информация е важен инструмент за разбиране и количествено определяне на въздействието на политическите решения в определена територия или регион. Годишникът на Евростат за 2023 г. предоставя подробна картина, свързана с широк набор от статистически теми. Всеки раздел от документа представя информация под формата на карти, фигури и инфографики, придружена от описателен анализ, подчертаващ основните изводи.

В Европейската година на уменията акцентът е върху развитието на умения за качествени работни места, подпомагане на бизнеса за осигуряване на необходимите квалифицирани служители, както и засилване на нагласите за учене през целия живот. Наличието на работна ръка с търсените умения е от съществено значение за дългосрочен устойчив растеж, иновации и конкурентоспособност. Няколко раздела в регионалния годишник на Евростат разкриват как се представят различните региони в тази посока.

 

Документът (на английски език) е достъпен на следния линк:  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-flagship-publications/w/ks-ha-23-001