Публикация на CEDEFOP относно зеления преход

Публикация на CEDEFOP относно зеления преход

Европейският център за развитие на професионалното обучение публикува материал за използване на потенциала на професионалното обучение образование и обучение в сектора за управление на отпадъците.

В материала се разглежда как правилното обработване на отпадъците ще бъде в основата на осъществяването на зеления преход, а като добри примери са посочени Хърватска и Дания, които са водещи в рециклирането на електронни отпадъци.

Секторът за управление на отпадъците обхваща дейности, свързани със събирането, транспортирането, преработката, рециклирането и обезвреждане на различни видове отпадъци. Приоритетите, свързани с развитието на кръгова икономика изискват нов подход към рециклирането на отпадъци. Белгия и Холандия с нива над 80 % са лидери в рециклирането на пластмаса като техния пример следва да се приложи и в останалите европейски страни.

През последните години заетите лица в сектора постоянно нарастват, като прогноза за уменията на CEDEFOP от 2021 г. посочва тенденция за завишено търсене на работници с различно ниво на квалификация. Както и в други области, така и тук се наблюдава „екологизиране“ на работните процеси. Новите умения, които ще се търсят от работодателите включват технически умения, умения за събиране и анализ на данни и преносими трансверсални „меки“ умения.

Публикацията адресира необходимостта от широка информираност на гражданите с цел внедряване на нови подходи за управление на отпадъците.

Пълният текст на публикацията е достъпен на следния линк: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/9175