Бъдещето на работата е ученето

Бъдещето на работата е ученето

Европейският център за развитие на професионалното обучение публикува материал с основните си постижения на през 2022 г. с атрактивното заглавие Бъдещето на работата е  ученето. В него е представено въздействието на зеления и цифров преход по отношение на уменията и заетостта. Зелената обсерватория на CEDEFOP е анализирала последиците от зеления преход за различните заинтересовани страни. Изследвани са нуждите от повишаване на дигиталните умения на работещите лица, както и възможностите за подобряване на качеството на условията на труд чрез внедряване на цифрови технологии. Проучени са хибридните учебни пътеки, новите типове методи за оценяване и гъвкавостта на системите за ПОО в Европа.

Материалът съдържа изводи от проведени проучвания относно полезността на работата на CEDEFOP за институциите, отговорни за създаването и актуализирането на политиките за ПОО. Представена е степента на използване на уеб-базираните бази данни и инструментите, поддържани на сайта www.cedefop.com. През 2022 г. публикациите на CEDEFOP бележат изключителен ръст в броя изтегляния – общо 444 000.

Направен е преглед на европейските инициативи за финансиране на развитието на системите за ПОО, включително за разработване на национални стратегии за уменията, младежта и науката. Включени са данни за целевата група, която е на фокус през Европейката година на уменията – възрастните лица и ученето през целия живот, както и за мерките за малки и средни фирми в тази област. Обобщени са дейностите и инициативите за включване на лица от уязвими групи и осигуряването на по-широк достъп до професионално обучение. На фокус са също примерите за насърчаване на ученето чрез практика на реално работно място, чиракуването и стажовете по професии за всяка възраст.

Тези и още теми, както и любопитни данни, може да видите в публикацията, достъпна на английски език на следния линк https://www.cedefop.europa.eu/files/9182_en.pdf