Тенденции в развитието на квалификациите в строителството

Тенденции в развитието на квалификациите в строителството

constr

След анализите на секторите туризъм и автомобилостроене Cedefop публикува информация за тенденциите и предизвикателствата в строителството, друг важен сектор за работниците с квалификация за професионално образование и обучение (ПОО).

Строителството е важна част от икономиката на ЕС, в която са заети над 13 милиона души. Милиони други работни места в стоманодобива, мебелното производство, производството на стъклени и пластмасови изделия, текстила, електрическото оборудване и други сектори произвеждат продукти, необходими за строителството и зависят от темповете на развитието на този сектор.

Анализът на онлайн обявите за работа на Cedefop показва рязко нарастване на търсенето на умения като използването на CAD софтуер. Констатирани са доста пропуски в уменията по отношение на цифровизацията, зелената и екологичната работа, управлението и комуникацията.

Проучването на Cedefop на уменията и на работните места подчерта значителните нужди от обучение на работещите в строителството. Внимание следва да се обърне и  на квалификацията на  значителния брой мигранти, работещи в строителството.

Докладът е публикуван тук Skills developments and trends in construction | CEDEFOP (europa.eu)