Публикация на CEDEFOP за уменията, нужни на кръговата икономика

Публикация на CEDEFOP за уменията, нужни на кръговата икономика

circular

Нов материал на Европейския център за развитие на професионалното обучение представя принципите, на които се основава кръговата икономика и начина за тяхното прилагане в професионалното образование и обучение (ПОО). Публикацията разглежда и наложителната промяна в изграждането на бизнес моделите и прави обзор на бъдещите нужди от умения. Включени са изводи за ключовата роля на ПОО в обезпечаване на необходимите технически компетентности и справяне с тенденцията за бързо остаряващи умения. Разгледан е потенциалът на ПОО да подкрепи кръговата икономика чрез по-тясно сътрудничество с работодателите, синдикатите и браншовите камари.

На фокус са очакванията за подготовка на специалисти с нови умения за секторите хранително-вкусова промишленост, минно дело, енергиен и целулозен сектор, занаятите, управлението на отпадъците, рециклирането и строителството. Включени са препоръки относно подготовката на преподавателите с умения, отговарящи на системното „зелено“ мислене, което все още не се прилага в много професии.

Дефинирани са приоритети за продължаващото ПОО, които да допринесат за прехода към кръгова икономика: разработване на обучения за прилагане на между-секторен преход, разширяване на възможностите за обучение на реално работно място, надграждане на потенциала за учене чрез модела „уча се да уча“, осигуряване на обратна връзка от работодателите, систематично отразяване на местните/регионални нужди в учебните планове и програми, стимулиране на работодателите да предлагат обучения на своите служители, обезпечаване на финансова и нефинансова подкрепа за стимулиране на участието в обучения.

Пълният текст на публикацията е достъпен на следния линк https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/9184