Преглед на практиките за ориентиране през целия живот в България

Преглед на практиките за ориентиране през целия живот в България

Европейският център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP публикува актуализиран преглед на инициативите и дейностите за ориентиране в България. Материалът съдържа данни за основните участници в ориентирането, достъпът до услуги и осигуряването на качеството им. Включен е и преглед на възможностите за обучение на кариерни консултанти в различни сертификационни програми. Направен е обзор на дейността на кариерните центрове в системата на висшето образование, а така също и на лицензираните от НАПОО Центрове за информация и професионално ориентиране. Представени са мерки от плана за насърчаване на заетостта, свързани с ориентиране през целия живот на безработни лица. Описани са добри практики и инициативи, реализирани в периода на пандемията с COVID-19, свързани с осигуряването на кариерно консултиране от разстояние.

Целият материал е достъпен на английски език на следния линк: https://www.cedefop.europa.eu/en/country-reports/inventory-lifelong-guidance-systems-and-practices-bulgaria-0#career-information,-ict-in-guidance