Публикация на CEDEFOP за стандартите за мониторинг и оценка на системите и услугите за ориентиране през целия живот

Публикация на CEDEFOP за стандартите за мониторинг и оценка на системите и услугите за ориентиране през целия живот

Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) публикува първата част от задълбочено изследване в областта на предоставянето на кариерно ориентиране и консултиране. Професионалното ориентиране през целия живот е залегнало в Европейската програма за уменията (2020) като фактор за постигане на устойчива конкурентоспособност и социална справедливост. Липсата на установени механизми за наблюдение и оценка на качеството на услугите за ориентиране налага въвеждането на системни стратегии, с които да се изгради култура на отчетност и оценяване. В Канада например благодарение на целенасочени усилия в тази област се стига до стимулиране на иновациите в услугите за кариерно консултиране на възрастни.

В публикацията се разглежда необходимостта от създаването на доказателствена база за оценка на ефективността и въздействието на системите за професионално ориентиране през целия живот, както и се посочват добри практики в тази посока.

В Полша укрепването на кариерното консултиране се превръща в едно от основните предизвикателства за насърчаване на ученето през целия живот за възрастни лица. През последните години задачите на кариерните консултанти в Полша са предефинирани и е създаден общ модел за оценка на ефекта от предоставяните услуги. Освен броят консултирани лица, започва да се измерва и ефекта – колко лица са намерили работа след осъществено консултиране. Ирландските услуги за ориентиране на възрастни са подкрепени от създадена през 2004 г. система за събиране и обработване на количествени и качествени данни. Мониторинга и оценката в страната са базирани на отчети с доказателства за реално извършена работа с клиенти, а така също и на самооценка.  В Германия системата за ориентиране набира скорост от 2005 г., когато са въведени широк набор услуги за професионално ориентиране. През последните години редици законодателни промени насърчават хората да търсят подкрепа, за да адаптират уменията си към нуждите на динамично трансформиращия се пазар на труда.

Документът представя ползите от цифровия инструмент CREAR, разработен и прилаган във Финландия като част от усилията за повишаване на качество на услугите за ориентиране. В отделна част са представени методи за оценка на възвръщаемостта на направените инвестиции в услугите за кариерно консултиране.

Пълният текст на публикацията е достъпен тук:

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/6209