Стартира процеса за разработване на Национална рамка за дигитални умения в България

Стартира процеса за разработване на Национална рамка за дигитални умения в България

Развитието на технологиите, както и ограниченията, наложени от COVID кризата, наложиха ускорено развитие на електронните платформи и системи от една страна и уменията за работа с тях на всички нива от друга. Дигиталните умения придобиват все по-ключово значение за упражняването на почти всяка професия, като според редица прогнози, 90% от работните места в следващите години ще изискват такива умения, независимо от степента на професионална квалификация. Всичко това наложи в България да стартира процес за разработване на Национална рамка за дигиталните умения в рамките на проект BG05M9OP001-1.127-0001 „Развитие на дигиталните умения“, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Целта на проекта е да се идентифицират дигитални умения, необходими за успешното изпълнение на длъжности и професии в 90 икономически дейности.  Разработеният инструментариум ще бъде използван при назначаването на нови работници, както и за обучението на работната сила. Проектът включва два компонента – компонент 1 е приключил и са разработени методология за изследване на работните места и идентифициране на необходимите дигитални умения, инструментариум за разработване на профили на дигиталните умения по ключови длъжности и професии и инструменти за оценка на специфични дигитални умения. Разработените продукти ще бъдат използвани в компонент 2 на проекта, в който социалните партньори ще направят изследвания във фирмите, ще се разработят секторни квалификационни рамки за дигитални умения и ще се проведат обучения с работещите за достигане на утвърдените в рамките дигитални умения. Бенефициенти по проекта са МТСП и национално представителните организации на социалните партньори.