Прогноза за уменията на CEDEFOP

Прогноза за уменията на CEDEFOP

skillsforecast

 

Европейският център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP представи прогноза за уменията. В нея се предвижда икономиката на ЕС-27 да расте в прогнозния период до 2035 г., макар и с нисък темп от малко над 1% средногодишно. Очакваните по-високи цени на енергията и храните ще окажат отрицателно въздействие върху заетостта поради по-бавния икономически растеж. Въпреки това зеленият и цифровият преход ще имат положително въздействие в няколко сектора. Производството на електроника, електрическо и машинно оборудване са сред тези сектори поради повишеното търсене на уреди и възобновяеми технологии (напр. вятърни турбини). Цифровият преход ще продължи да оказва влияние върху заетостта в различните браншове, като търсенето в телекомуникациите и компютърното програмиране се очаква да нарасне в повечето държави-членки на ЕС. Очаква се значителен ръст в заетостта при професии, свързани с наука и инженерство, бизнес и администрация, както и с информационни и комуникационни технологии.

За достъп до пълните данни от прогнозата може да последвате следния линк (изисква се регистрация) https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/skills-forecast