Новини

Публикация за новите възможности с кариерно ориентиране

Публикувана е брошура „Инвестиране в професионалното ориентиране“, създадена съвместно с Европейския център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), Eвропейската комисия, Европейска фондация за обучение (ETF), Международната организация на труда и UNESCO. Материалът насочва вниманието към значимостта на кариерното ориентиране за избора на подходящо обучение и професия за хората от всяка възраст. Услугите, свързани с професионално ориентиране помагат на хората да определят по-правилно своите амбиции, интереси и умения, за да решат как по най-добрия начин да ги използват в своя живот и работа.

Изминалите месеци на нестабилност и риск от безработица поставят на фокус необходимостта от ефективно прилагане на професионалното ориентиране. Глобализацията, демографските тенденции и нарастващите усилия за създаване на по-зелени икономики променят характера на търсените от пазара на труда умения. Кариерното ориентиране има съществена роля в плановете за възстановяване и в подпомагането на хората от всички възрасти и с различен предходен опит, за да се справят с динамиката на промените. Не само безработните лица имат нужда от кариерно консултиране, но и работещите, които планират смяна на работата си. Също така благодарение на качествено проведено професионално ориентиране могат да се стимулират иновациите, креативността и предприемачеството.

В материала са посочени редица добри практики в професионалното ориентиране на младежи и на възрастни лица. Центровете за професионално ориентиране в Египет помагат на младите хора да получат достъп до обучение, свързано с търсените умения, организират панаири за работа, където съдействат за пряк контакт с работодатели. В Южна Африка се организира седмично радиопредаване на живо на 10-те официални езика, благодарение на което се дават кариерни насоки и се достига до хора от най-отдалечените райони и от всяка възраст. В Австрия е разработена специална програма за професионално ориентиране на възрастни лица със здравословни проблеми, насочена към осигуряване на съобразени с техните нужди мерки.

Преквалификацията все по-често се разглежда като неразделната част от кариерата, а темпото за смяна на работното място се ускорява сериозно след пандемията и във връзка със засилената цифровизация.

Проучванията показват, че повечето хора откриват в професионалното ориентиране полезен съюзник за избор на подходящо образование или работа. Въпреки това, според голямо изследване в Европа само един на всеки четирима възрастни някога е ползвал услуга за кариерно ориентиране.

Пълният текст на публикацията е достъпен на английски език тук: https://www.cedefop.europa.eu/bg/news-and-press/news/career-guidance-spotlight

Бележка: В България услуги по професионално ориентиране се предлагат и от  лицензираните от НАПОО Центрове за информация и професионално ориентиране. Публичният регистър с данни за тях може да бъде открит на следния линк:

https://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-informatsiya/