Публикация на CEDEFOP за прегледа и актуализирането на квалификациите

Публикация на CEDEFOP за прегледа и актуализирането на квалификациите

Публикуван е нов документ на Европейския център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP, свързан със сравняването на квалификациите за ПОО в страните членки на ЕС. Представени са разнородни методи за сравняване на квалификациите като съдържание, които са подходящи за широк кръг заинтересовани страни на различни нива – национално, регионално и международно.

Изследването разяснява как сравняването на резултати от ученето може да помогне при прегледа и актуализирането на квалификациите при една подобрена обратна връзка между доставчиците на курсове за ПОО и работодателите.

Разглеждат се наличните данни за релевантността на квалификациите с нуждите на бизнеса в европейските страни, които прилагат различни механизми за измерване на съвпадението между усвояваните в ПОО и търсените на пазара на труда умения. Често доставчиците на ПОО имат директен контакт с компаниите във връзка с назначаване на работа, стаж или чиракуване на техните курсисти. В други страни се използва механизъм за проследяване на завършилите и измерване на удовлетвореността на работодателя. В някой държави заинтересованите страни регулярно съпоставят съдържанието на ПОО с нуждите на пазара на труда чрез участие в секторни съвети, браншови или търговски камари. Друг подход е използването на целеви изследвания, които да измерят доколко съдържанието на квалификациите пасва на актуалните нужди на бизнеса.

Методът, който не се прилага толкова широко в европейските страни, но може би има потенциал, е измерването на удовлетвореността на работодателите от уменията на лицата, работещи за тях и преминали преди това през обучение в системата за ПОО. Този подход (тестван в Литва и в Холандия) предлага поддържането на диалог между доставчиците на ПОО и бизнеса и има редица предимства.

В доклада са отправени препоръки да се комбинират и тестват различни методи с цел осигуряване на качеството и обновяване на учебните програми.

Документът описва различни варианти за получаване на обратна връзка от пазара на труда, с техните силни и слаби страни. Изследвано е подробно какви данни са налични в страните – членки на ЕС, показващи значението на квалификацията за обучените и за работодателите.

Цялата публикация е достъпна на английски език на следния линк: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5582