Публикация на Cedefop относно решаващата роля на чиракуването в системите за ПОО

Публикация на Cedefop относно решаващата роля на чиракуването в системите за ПОО

Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) публикува материал за чиракуването и вътрешнофирменото обучение като пресечна точка между професионалното образование и обучение и пазара на труда.

Определянето на ясни правила и процедури относно вътрешнофирмените обучения се оказват решаващи за качеството на чиракуването – тук се включват стажове, дуално обучение и обучение чрез работа, като форми на професионално образование и обучение.

Разгледани са примери от различни държави в ЕС, включително такива с традиции в чиракуването и такива, в които тази форма на ПОО тепърва се развива – Белгия, България, Франция, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Румъния, Швеция, Австрия, Кипър, Дания, Германия, Гърция, Италия, Полша, Португалия, Великобритания.

Широкият кръг примери извеждат основни изводи по отношение на участието на заинтересованите страни – държавни институции, организации на работодателите, отделни работодатели, организации на работниците и служителите, образователни и обучителни институции, в процеса по регулиране на чиракуването. Тук се включват разработването на нормативна рамка, адаптиране на учебните програми и проследяването на качеството на чиракуването.

Обикновено се твърди, че за по-големите компании е по-лесно да участват в системата на ПОО като предоставят чиракуване, било поради наличието на инфраструктура и квалифициран персонал за вътрешнофирмено обучение или на структурирани стратегии за обучение. Оказва се обаче, че по-малките компании може да имат съществен принос за качеството на чиракуването като предоставят по-неформален подход към процесите на работа и обучение и развитието на служителите и чрез по-силно сътрудничеството на регионално и местно ниво.

Обратната връзки от участниците на пазара на труда на местно, регионално и национално ниво към доставчиците на обучение и държавните институции е от съществено значение, така че нуждите на компаниите и дори цели сектори по отношение на професионални знания и умения да бъдат по-добре възприети. Идентифицирането на правилната комбинация и ниво на сътрудничество, е ключов въпрос.

Документът разкрива редица критични въпроси, посочващи какво би трябвало да се направи по пътя към постигане на по-високо качество и ефективност на тази конкретна форма на професионално образование и обучение.

Материалът е достъпен на английски език на следния линк – https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/6203