Приложение на AI на работното място

Приложение на AI на работното място

SEMINAR AI

На 24.06.2024 г. в рамките на Белгийското председателство на Съвета на ЕС се проведе семинар на CEDEFOP, насочен към търсенето на умения за използване на изкуствен интелект от пазара на труда. Представени бяха резултати от проучване относно ефекта от прилагане на AI върху работните места и задачите, както и върху трудовите резултати. Данните сочат, че 22 % от работещите в ЕС използват често цифрови инструменти за генериране или превод на текст, а 28 % работят с изкуствен интелект за изпълнение на основната си работа. Също така е налице сериозна разлика в честотата на използване на AI между водещи и изоставащи европейски страни. Изнесените резултати акцентират върху потенциала на AI технологиите за повишаване на производителността на заетите лица, но също така извеждат на преден план т.нар. цифрово разделение и нуждата от целенасочени мерки за учене през целия живот.

Повече информация може да откриете тук: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/how-get-ready-ai-workplace-cedefop-survey