Послания от словенското председателство за продължаващото професионално образование и обучение

Послания от словенското председателство за продължаващото професионално образование и обучение

На 15.11.2021 г., в рамките на словенското председателство на Европейския съюз, е организиран семинар на CEDEFOP в Брюксел. Общият извод oт семинара е, че за да може Европа да постигне целта си за висококачествено приобщаващо продължаващо професионално образование и обучение (ППОО) е необходим многостранен стратегически подход.

На събитието са разгледани въпроси, свързани с професионалното образование и обучение (ПОО), уменията и заетостта. На него са присъствали заинтересовани страни от постоянните представителства на държавите-членки в ЕС, Европейската комисия, Европейския парламент, европейските бизнес и секторни асоциации, синдикатите и организациите на служителите.

Изпълнителният директор на CEDEFOP Юрген Зибел е отбелязал, че за да се направи ППОО ефективно за хората и да се увеличи тяхното участие в него, трябва да се осигурят синергии между различните подкрепящи политики, включително финансови и нефинансови стимули, насоки, валидиране, политики на терен и професионално развитие на обучители и ментори в професионалното обучение.

Алисън Краб, ръководител департамент “Главна дирекция по заетостта, социалните въпроси и приобщаването“ (EMPL) към Европейската комисия е представила предстоящи предложения, които са част от Европейския план на уменията, фокусирани върху микросертификатите (microcredentials) и индивидуалните сметки за обучение като инструмент за увеличаване участието в обучение на възрастни.

Наташа Кранч, директор в Министерството на образованието в Словения, е представила приоритетите, начертани от словенското председателство, сред които са увеличаване и подобряване на предоставянето на висококачествени възможности за обучение на възрастни, подкрепени от повишаване на осведомеността, насоки и информационни дейности. Всички те са част от по-широкия набор политики в помощ на икономическото възстановяване чрез двойните, зелените и цифровите трансформации.

Лука Живич анализира „холистичния подход в перспективата за учене през целия живот“ на новата европейска програма за обучение на възрастни, която поставя възрастните учащи се в центъра и обхваща формалните, неформалните и информални учебни дейности, след завършване на училище.

Лидия Салваторе от CEDEFOP е представила документ за насърчаване участието на възрастни в ППОО и създаване на подходящи за учене работни места, въз основа на изследвания, като e акцентирала на увеличаващото се търсене на обучение за възрастни, идентифицирала е причините за липса на участие и е предложила начини за отключване на потенциала чрез създаване на подходящи стимули.

Синтия Харисън, Патриция Липинска и Ернесто Виялба-Гарсия от CEDEFOP са илюстрирали най-новата работа по стъпките към интегрирани и координирани политики, позволяващи индивидуално обучение и поддържащо фирмено обучение.

Последната сесия на събитието е била панелна дискусия за ролята на работодателите в увеличаването на участието в ППОО, председателствана от заместник-директора на CEDEFOP Мара Бружа. Тя е определила три ключови послания от семинара:

-слабото участие в обучението за възрастни показва, че хората не осъзнават нуждите си от умения и не виждат конкретната им стойност на пазара на труда;

-повишаването на участието в ППОО изисква подкрепа за хората и компаниите, особено малките и средни предприятия, чрез по-силно взаимодействие между различни политики, добре координирано финансиране, насоки и валидиране;

-за да бъде формирана нова култура на ППОО, е необходим стратегически подход, основан на социален диалог и партньорства, както и договорености за управление, които насърчават ефективното сътрудничество.