ПИЛОТЕН МОДЕЛ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ПИЛОТЕН МОДЕЛ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Министерството на образованието и науката  разработи модел за проследяване на реализацията на завършилите професионално образование и обучение (ПОО), който отговаря на изискванията в Препоръката на Съвета за проследяване на дипломираните лица. Моделът включва обхватни данни от административните регистри в образованието и пазара на труда в съчетание с анкетно проучване сред завършилите в три области, в които е пилотиран – Бургас, Стара Загора и Враца.

Направен е цялостен анализ на всички административни данни за завършилите професионално образование и обучение в училища с професионални паралелки в тези три области през 2018, като проследяването е осъществено една година след дипломирането. Включени и анализирани са данни за общо 2841 младежи относно бързината на навлизане на пазара на труда, тяхната заетост, доходи, трудова мобилност, продължаване на образование в системата на висшето образование. В допълнение към анализа на административните данни през 2020 година е проведено онлайн анкетно проучване, в което се включиха 484 младежи и дадоха своята субективна оценка на приложимостта на придобитите знания и умения и удовлетвореността от професионалната подготовка, придобита в училище.

Моделът е създаден в рамките на проект „Пилотно проследяване на реализацията на завършилите ПОО“ (програма Еразъм +, № 609397-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-EQAVET-NRP) с подизпълнител за „Индъстри Уоч Груп“ и със съдействието на Регионалните управления на образованието – Бургас, Стара Загора и Враца.

Проектът е представен като пример за прилагане на проследяващи механизми в регионален контекст в доклада на работната група към ЕК за проследяване на реализацията на дипломираните лица.

Разработеният инструментариум включва детайлно описание на алгоритъма, по който се провеждат надеждни изследвания, представяне на регистрите и наличните административни данни, чрез които регулярно може да се осъществява проследяване на реализацията на завършилите ПОО, както и модел на анкетно проучване, чрез което да се допълнят липсващите данни в административните регистри – например – удовлетвореността от придобитите умения и приложимостта им в трудова среда или при продължаване на образованието в по-висока степен.

Този  инструментариум е надежден за прилагане на национално ниво, на областно ниво и на ниво училище, като може да бъде разширен със сравнително проследяване на реализацията на различни випуски, сравнение при реализацията на завършилите различни професионални направления, сравнителен анализ на реализацията в различните териториални области и връзката между икономическото развитие на областите с предлаганите от образователната система професионални квалификации, както и да бъде трансформиран и към системата на продължаващото професионално обучение.

Моделът и пълният текст на анализа може да прочетете на:

https://mon.bg/bg/100768 – интернет страница на МОН, секция с информация за проекта

https://epale.ec.europa.eu/bg/resource-centre/content/pilotno-prosledyavane-na-realizaciyata-na-zavrshilite-poo – Европейска платформа за учене на възрастни EPALE

http://lll.mon.bg/uploaded_files/prototip_analizi_pilotno_prosledqvane_poo_25_03_2021.pdf – интернет страница на Националните координатори за учене през целия живот

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/conclusions-graduate-tracking-expert-group-vet-graduate-tracking-annex-4.pdf   – Доклад на работната група за проследяване на реализацията на дипломираните лица, Приложение 4 – проследяване на реализацията на завършилите ПОО