Cedefop новини

Пета годишна среща на мрежата CareersNet

В периода 6 – 7 декември 2021 г. се проведе пета годишна среща на мрежата CareersNet, която е създадена през 2017 г. от Европейския център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP. В нея участват независими консултанти за кариерно ориентиране през целия живот, които събират и анализират данни за националните системи, политики и практики в областта. Мрежата CareersNet предлага също така възможности за обмен и обучение на своите членове, като организираното през м.декември събитие беше в тази посока. Първият ден включваше презентации, подготвени от екип от Словения, насочени към важността на междусекторното партньорство за развитието на услугите по кариерно ориентиране на хората от всички възрасти. В програмата бяха включени също  групови дискусии и обсъждане на национални подходи за мониторинг и оценка на качеството на предлаганите услуги за ориентиране през целия живот. През втория ден участниците в мрежата направиха преглед на дейностите, извършени след последната среща, проведена през м.октомври 2020 г. Като част от събитието бяха споделени ресурсите, подготвени от мрежата за различните държави, включително и за практиките за ориентиране през целия живот в България: https://www.cedefop.europa.eu/en/country-reports/inventory-lifelong-guidance-systems-and-practices-bulgaria