Cedefop новини

Нови пубикации на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP)

В края на 2021 г. CEDEFOP публикува два интересни материала – за обученията на работното място и за т.нар. „зелени умения“.

Пандемията от COVID-19 постави силен акцент върху създаването на условия за учене през целия живот. Анализът на условията за обучение в европейските компании разглежда пет различни вида среди, определени според възможностите за учене и насърчаване на ангажираността на служителите. Около една трета от компаниите в Европейския съюз предлагат стандартен тип обучение на работното място. Останалите видове организационни среди, разгледани в публикацията са разширена, традиционна, окуражаваща и ограничаваща. Изследвана е връзката между практиките за обучение, мотивацията на служителите и резултатите на компанията. Потвърждава се сериозното значение на неформалното учене в сравнение с формалното обучение в процеса на работа, както и е установен значителен неусвоен потенциал на компаниите да предлагат оптимални възможности за развитие на уменията на персонала. Проучването разглежда средата за учене в компаниите от гледна точка на умения за конкретно работно място, мотивационен инструмент, дизайн на работните процеси и възможности за обучение.

Някои практики на работното място са насочени към подобряване на производителността на фирмата, докато други са създадени за повишаване на удовлетвореността от работата и като цяло за благосъстоянието на служителите. Най-ценни са онези „пакети“ от мерки, които целят да се реализират ползи и за двете страни – и за организацията, и за служителите.

Пълният текст на материала може да откриете тук: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/6207

Втората публикация насочва вниманието към зеления преход и нуждата от по-дигитални и екологични работни места, както и последиците от Европейската зелена сделка за уменията, добивани чрез професионално образование и обучение. Материалът разглежда най-засегнатите сектори и ефектът върху заетостта в тях.  Изведени са основни тенденции в  различните области, както и са посочени възможни решения чрез обучение и преквалификация да бъдат минимизирани негативните ефекти. В доклада се прогнозира, че най-засегнати ще са заетите в дейности, свързани с добив, а по отношение на пола – мъжете ще бъдат тези, които по-често ще се нуждаят от преквалификация. Подчертана е важността на привличането на повече обучаеми жени към традиционно доминирани от мъжете направления, като напр. инженерството. Идентифицирани са и сектори, в които се очаква ръст в търсенето на работна сила с нови умения – електроенергийният сектор, водоснабдяването и управлението на отпадъци.

Целият материл е достъпен на следния линк: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/4206