Нови препоръки на Съвета на ЕС

Нови препоръки на Съвета на ЕС

Logo Council

В края на м. ноември 2023 г. Съветът на ЕС представи две нови препоръки, свързани с цифровите умения. Препоръките се появяват в отговор на необходимостта образованието да бъде пригодено към изискванията на динамичната дигитална трансформация. Документите предлагат по-всеобхватен подход към понятието „компетентности“ като допълнение към първоначалната концепция за „умения“. Двете препоръки насочват към  преразглеждане на националните цели в областта на цифровите компетентности, преодоляване на неравенствата и укрепването на трансверсалните дигитални умения в началното и средното образование.

Препоръките възприемат балансиран подход, отчитащ както възможностите, така и рисковете, свързани с използването на цифрови устройства в образованието, в съответствие със социалното и интелектуалното развитие на обучаемите. Насърчава се възприемането на подход, основан на потребностите в областта на преподаването и ученето, когато това може да има добавена стойност, и по начин, подходящ за възрастта. В текстовете се призовава още за безопасно използване на цифровите технологии, като се отчита рискът от евентуалната им прекомерна и неправилна употреба.

Двата документа са достъпни тук:

Препоръка на Съвета относно ключовите фактори за успешно цифрово образование и обучение: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15741-2023-INIT/en/pdf

Препоръка на Съвета за подобряване на предоставянето на цифрови умения и компетентности в образованието и обучението:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15740-2023-INIT/en/pdf