Нови мерки в подкрепа на уменията и талантите

Нови мерки в подкрепа на уменията и талантите

11

На 15 ноември 2023 г. в рамките на пакет относно мобилността на уменията и талантите Европейската комисия представи поредица от нови инициативи, които имат за цел да направят Европейския съюз по-привлекателен за таланти от други държави. Същевременно с тях се планира и улесняване на мобилността в самия ЕС. Представените мерки в действителност ще улеснят набирането на търсещи работа лица от трети страни в професии с недостиг на работна ръка в държавите членки, както и ще насърчат признаването на квалификациите и мобилността на учащите се. Мерките са важен резултат от Европейската година на уменията.

В целия ЕС продължава да е налице недостиг на умения в редица сектори и на различни равнища. Паралелно със стремежа да противодейства на недостига на кадри чрез непрекъснати усилия за повишаване на квалификацията, преквалификация и използване на цялостния потенциал на местната работна сила в полза на единния пазар, ЕС ще трябва същевременно да привлече и задържи таланти от целия свят.

Следните инициативи се предвижда да подкрепят държавите членки в глобалната надпревара за таланти:

  • Резерв на ЕС от таланти — улесняване на набирането на персонал от трети държави

Комисията предлага да се създаде резерв на ЕС от таланти, за да се улесни набирането на персонал от държави извън ЕС в професии с недостиг на работна сила. Това е иновативна мярка – първата платформа на ЕС от този вид, която улеснява и ускорява набирането на персонал на международно равнище, за да помогне на работодателите да получат достъп до по-разнообразни умения и таланти. Участието в резерва на ЕС от таланти ще бъде доброволно за държавите членки, които ще подпомагат управлението на платформата. Чрез нея ще бъде предоставяна също така информация относно процедурите за набиране на персонал и за миграция в държавите членки, както и ще бъдат включени солидни гаранции за осигуряването на справедливи условия на наемане и на труд.

Освен това резервът на ЕС от таланти ще подпомогне изпълнението на партньорства в подкрепа на талантите с други държави, с които се предоставят възможности за мобилност с цел работа или обучение. Търсещите работа лица, които са развили уменията си в рамките на партньорство в подкрепа на талантите, ще получат удостоверение за своите квалификации, наречено Talent Partnership Pass, до което ще имат достъп и участващите в платформата работодатели.

  • По-лесно и по-бързо признаване на квалификациите, придобити в трети държави

Улесняването и ускоряването на признаването на квалификациите и валидирането на уменията, придобити в страни извън ЕС, е основен фактор за работодателите, търсещи квалифицирани работници, както и за интеграцията на гражданите на трети държави в приемащите общества.

Мерките ще доведат до модернизиране на действащите процедури на ЕС за признаване на квалификации и до доближаването им до системата, установена за гражданите на Съюза, които се преместват в друга държава членка.

Това ще даде възможност решенията за оценяване на уменията да бъдат вземани бързо и с увереност, за да се запълнят свободните работни места за професиите, за които в ЕС е налице недостиг.

  • Превръщане на мобилността с учебна цел във възможност за всички

Целта на предложената препоръка на Съвета „Европа в движение – възможности за мобилност с учебна цел за всички“ е да бъде насърчена мобилността във всички области на образованието и обучението. С нея държавите членки се приканват да превърнат мобилностите с учебна цел в рамките на ЕС в неразделна част от всички обучителни възможности – от училищното образование и професионалното образование и обучение, до висшето образование и младежкия обмен.

Комисията предлага да се определят нови амбициозни цели за 2030 г.: увеличаване на дела на хората, участващи в мобилност, до най-малко 25 % за завършилите висше образование, до минимум 20 % за учащите с по-малко възможности и до най-малко 15 % за обучаващите се в сферата на професионалното образование. С предложението също така се насърчават предимствата на ЕС като учебна дестинация за таланти от трети държави, привлечени към европейското пространство за образование.

Предложението на Комисията за резерв на ЕС от таланти е в процес на обсъждане в Европейския парламент и Съвета. Препоръката „Европа в движение“ ще бъде представена на Съвета за разглеждане и приемане.

Единствено чрез подобни целенасочени и съгласувани действия могат да се подкрепят процесите на екологичния и цифровия преход, както и да се подобри конкурентоспособността на ЕС в глобален аспект. Пакетът за мобилност на талантите допринася и за настоящата Европейска година на уменията с акцент върху намирането на стратегически подход за преодоляване на недостига на работна сила и умения.

Допълнителна информация може да откриете на следния линк: https://bulgaria.representation.ec.europa.eu/novini-i-sbitiya/novini-0/ek-predstavi-predlozheniya-za-mobilnost-na-umeniyata-i-talantite-2023-11-15_bg