Добавената стойност на микроудостоверенията – включете се в онлайн проучване на Cedefop

Добавената стойност на микроудостоверенията – включете се в онлайн проучване на Cedefop

survey

Европейският център за развитие на професионалното обучение Cedefop приканва работещи, работодатели, обучаеми лица (ученици и възрастни) и безработни да участват в проучване относно добавената стойност на микроудостоверенията.

Лицата трябва да попълнят кратък въпросник, в който да опишат опита и мнението си за ролята на микроудостоверенията в подкрепа на ученето през целия живот. Анкетите са достъпни на 8 езика (английски, холандски, фински, немски, френски, полски, испански и словенски).

Моля, използвайте тази възможност, за да дадете мнението си:

*Микроудостоверение означава запис на резултатите от учене, придобити от учещите след малък по обем учебен опит. Тези резултати от учене се оценяват в съответствие с прозрачни и ясно определени критерии. Учебният опит, водещ до микроудостоверения, се разработва с цел да се предоставят на учещите конкретни знания, умения и компетентности, които отговарят на обществените, личностните или културните потребности или на нуждите на пазара на труда. Микроудостоверенията принадлежат на учещия, могат да бъдат споделяни и са преносими. Те могат да бъдат използвани самостоятелно или да бъдат комбинирани в по-широкообхватни удостоверения. В основата им е заложено осигуряването на качеството в съответствие с договорени стандарти в съответния сектор или област на дейност.

Препоръка на Съвета от 16 юни 2022 година относно европейски подход към микроудостоверенията с цел стимулиране на ученето през целия живот и пригодността за заетост (2022/C 243/02)