Cedefop новини

Инструментариум, насочен към младите хора извън системите на заетост, образование или обучение

През май 2017 г. CEDEFOP публикува инструментариум за целите на професионалното образование и обучение (ПОО), насочен към справяне с ранното напускане на образователната система, и инициира създаването на общност от посланици, които да поставят борбата срещу този феномен като централна тема в европейското образователно пространство. Четири години по-късно центърът вече стартира и използването на инструментариум за ПОО за „овластяване“ на младите хора, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение (т.нар. NEETs). Той има за цел да подпомогне отговорните институции и доставчиците на подкрепа за тази група млади хора при разработването на нови политики и прилагането на практики, които ще отговорят по- адекватно на техните нужди, като им помогне да се реинтегрират в образованието или обучението, и на пазара на труда.

Защо именно инструментариум за ПОО за овластяване на NEETs?

Намаляването на безработицата сред младите хора и стремежът към ефективно ангажиране на възможно най-голям брой млади европейци в работа, образование и обучение са залегнали в основата на политическия дневен ред на Европейския съюз. ПОО се явява „спасителна жилетка“ за тези млади хора, предлагаща отлични опции за тяхната социална и професионална реинтеграция чрез надграждане на умения и придобиване на квалификация. Именно това ще повиши тяхната пригодност за заетост и ще подпомогне социалното им включване.

До 2019 г. процентът на младите хора, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение спадна до 12,6% сред населението на ЕС на възраст 15- 29 години, което е най-ниското ниво от 10 години насам. Но поради пандемията от коронавирус този дял се увеличи до 13,7% през 2020 г., което означава, че към момента приблизително 10 милиона младежи в Европа са социално изключени. Сред политиците има загриженост, че именно младите работници ще бъдат следващите жертви на икономическите последици от пандемията.

Кой може да се възползва от новия инструментариум?

Този инструментариум може да бъде чудесен ресурс за политиците и експертите, работещи в министерства, програми за ПОО, предназначени за млади хора, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение, компании, центрове за ориентиране, служби по заетостта, центрове за социални услуги или младежки организации.

Какви ресурси са налични?

Потребителите могат да научат за основните профили на младите хора извън системите на заетост, образование или обучение, разработени въз основа на изследвания в различни европейски страни. Те са разделени основно в две категории: тези, които все още търсят работа или пътеки към образование и обучение, и такива, които не го правят. Задълбоченото разбиране на характеристиките и ситуацията, типични за всеки един от профилите, ще подобри подкрепата, която тези млади хора в нужда получават.

Основните рискови фактори също са представени в инструментариума, както и ключови подходи за интервенция, целящи да върнат младите  хора обратно към образование, обучение и/ или заетост.

Потребителите могат да намерят и добри практики с измерими доказателства за техния успех, публикации и статистически данни за тази група младежи в страните- членки на ЕС.

Какви инструменти са налични?

Създадени са инструменти за наблюдение и оценка на политиките и практиките за подкрепа на младите хора извън системите на заетост, образование или обучение, както и други инструменти, разработени като част от проекти, финансирани по програмата Еразъм+.

Инструментариумът може да се използва за насърчаване на диалог по темата сред политиците и експертите, както и за подпомагане на процесите на вземане на решения чрез разработване на планове за действие, вдъхновени от насоките и ресурсите, предлагани в него.

Какво следва?

Cedefop си сътрудничи с Агенцията на ЕС за подобряване на условията на живот и труд Eurofound за подкрепа на пригодността за заетост на младите хора, като двете агенции планират съвместно да обогатят ресурсите на инструментариума.

Всички заинтересовани лица могат свободно да изпращат свои добри практики или инструменти, подкрепящи младежите от тази група, да оставят отзиви за инструментариума или да станат посланици на каузата за предотвратяване преждевременно напускащите училище да станат част от тази рискова група, на следните линкове: https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/neets/contact  https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-toolkit-tackling-early-leaving/ambassadors-list

Източник: CEDEFOP