Иновативни онлайн инструменти и продукти за одити на уменията в обучението на възрастни

Иновативни онлайн инструменти и продукти за одити на уменията в обучението на възрастни

НАПОО представя на Вашето внимание Европейската рамка на компетентностите при одити на умения за обучение на възрастни, която е разработена като част от процеса на изпълнение ASSESS PLUS. Проектът се нарича „Подкрепа на одитите на умения при обучение на възрастни чрез дигитални инструменти“, № 2019-1-FR01-KA204-062263 и е финансиран от Европейската комисия чрез програмата Еразъм+, Стратегически партньорства за обучение на възрастни.

Целта на ASSESS PLUS е да подкрепи одитите на уменията в обучението на възрастни чрез иновативни цифрови инструменти и продукти с цел да направи достъпни идентификацията и скрининга на умения, включително валидирането на умения, придобити чрез неформално обучение и информално учене, както и да улесни напредъка при нискоквалифицираните възрастни и тези в неравностойно положение по пътя им към по-висока квалификация. За да бъде постигната тази цел,  единната Европейска рамка на компетентностите при одити на умения в обучението на възрастни предоставя прозрачен подход чрез прилагането на Европейската квалификационна рамка (EQF) и Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET), подробно описващи специфичните знания, умения, както и отговорности и автономност, необходими за организиране, ръководене, подпомагане, улесняване и оценка на ефективен одит на уменията.

Европейската рамка на компетентностите дава възможност за съотнасяне на компетентности при одитите на умения в обучението на възрастни като използва общ език за описание на знания, умения, компетентности и професионални нива, които могат да бъдат разбрани в цяла Европа, следвайки европейски стандарти и референтни рамки. Този продукт е предназначен да отговори на нуждите на съветници, ръководен персонал, оценители и други извършващи валидиране на компетенции, работещи в подкрепа на възрастните в неравностойно положение за достъпа им до пътища за повишаване на уменията, правейки достъпни идентифицирането на умения и техния скрининг чрез дигитални инструменти.

Екипът на проект ASSESS PLUS включва професионалисти от 7 организации от 6 държави: с координатор ITG Conseil – Франция, и партньори INFODEF – Испания, BEST – Австрия, IASIS – Гърция, La bien paga – Испания, Фондация на бизнеса за образованието – България, и Innoquality Systems от Ирландия.

Линк към Рамката на български език: http://www.assess-plus.eu/wp-content/uploads/2021/01/ASSESS-PLUS-IO1-European-Framework-BG.pdf

Линк към уебсайта на проекта: http://www.assess-plus.eu/