Cedefop новини

Икономическия и социален съвет за професионалното образование и обучение

Икономическият и социален съвет (ИСС) подготви доклад и прие становище на тема „Настоящата система за професионално обучение, квалификация и преквалификация за възрастни с цел оценка на съответствието й с развитието на пазара на труда в т.ч. необходимостта от засилване на дигиталните умения“.

В направените изводи се отчита, че в днешния свят бизнесът и работната сила се развиват в условията на динамични технологични промени и дигитализация на икономиката, глобална конкуренция и нови организационни модели на работа. Високата производителност, устойчивата конкурентоспособност и растежът зависят от наличието на квалифицирана и приспособима работна сила, както и от пълноценното използване на наличните умения.

Ниското ниво на дигитални умения на българското население в периода на четвъртата индустриална революция намалява възможностите на тези лица да упражняват по-квалифициран труд. Това, съпроводено със слабото използване на интернет, ограничава възможностите им както за повишаване на квалификацията, така и за търсене на по-качествена заетост.

Според прогноза на CEDEFOP от 2020 г. делът на възрастното население в България с потенциал за повишаване на квалификацията и за преквалификация се изчислява между 35,1% и 48,8% от цялото възрастно население, т.е. от 1,4 до 1,9 милиона възрастни, в зависимост от нивото на разглежданите дигитални компетенции.

В доклада са описани добри практики за осъществени реформи във връзка с привеждане на системите за професионално обучение, квалификация и преквалификация в съответствие с развитието на пазара на труда, както  и предложения на НАПОО за прилагане на чуждия опит (Полша, Португалия и Финландия) в контекста на условията в България.