Годишен доклад на CEDEFOP с обзор на дейността му през 2020 г.

Годишен доклад на CEDEFOP с обзор на дейността му през 2020 г.

Публикуван е годишен доклад за 2020 на Европейския център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP. Кризата с COVID-19 активира сектора на професионалното образование и обучение да разкрие пълния си потенциал с цел да подкрепи реализирането на зеления и цифров преход. Новата политика на Европейския съюз за ПОО и уменията поставя силен акцент върху продължаващото обучение на граждани от всяка възраст.

Ученето през целия живот придобива значимост равна на формалното училищно и висше образование. Въпреки това нивата на включване на възрастни в курсове за обучения са ниски и по време на Германското председателство на Съвета на ЕС беше отворен дебат как това може да бъде променено. Превръщането на продължаващото професионално образование и обучение в нова норма за възрастните изисква добре координирани системи, които отчитат нуждите на обучаемите и на работодателите, и се основават на силни партньорства и споделена отговорност.

В доклада е представена визия за бъдещето на нискообразованите възрастни чрез квалификация. Описана е потребността от единен подход и координирани действия на всички заинтересовани страни, както и важността на политиките за осигуряване на достъп на нискоквалифицирани лица до обучение.

Оценени са ефектите от пандемията върху пазара на труда и нуждата от нови умения. Дигитализацията и мащабите на дистанционна работа увеличиха необходимостта от цифрови умения и те вече са част от новите приоритети на страните – членки на ЕС.

В документа е описан приноса на CEDEFOP на ниво Европейски съюз, включително чрез 197 препратки в документите за политиката на ЕС, участие в 22 събития, свързани с реализирането на политики в сектора, участие в създаването на 73 стратегически документа и над 90 000 изтегляния на документи, разработени от екипите на центъра. През 2020 г. CEDEFOP е изготвил 27 разработки в подкрепа на системите на национално ниво с фокус върху цифровото образование и дигиталната компетентност. Като част от усилията за подкрепа на експертнатa мрежа за ПОО ReferNet, за периода са публикувани 115 национални новини за актуални събития. В различни свои анализи CEDEFOP анализира напредъка в прилагането на националните квалификационни рамки и връзката им с ЕКР.

Тази и друга полезна информация за дейността на CEDEFOP за изминалата година може да откриете в доклада на английски език на следния линк:

https://www.cedefop.europa.eu/bg/publications-and-resources/publications/4203