Европейската квалификационна рамка иска да чуе твоя глас

Европейската квалификационна рамка иска да чуе твоя глас

Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) е инструмент за насърчаване на прозрачност, сравнимост и преносимост на квалификациите, описващ това, което хората знаят, разбират и могат да правят (резултатите от обучението), като по този начин подкрепя трудовата и учебната мобилност. На практика ЕКР позволява съпоставяне на отделните квалификационни нива от националните квалификационни системи. ЕКР е и катализаторът за разработването на широкообхватни национални квалификационни рамки, обединяващи цялата образователна система на дадена държава и всички квалификации в нея.

В момента е в ход мащабна инициатива под формата на публично допитване относно прилагането на Европейската квалификационна рамка и идентифициране на възможни подобрения в тази област. Чрез консултацията, която ще бъде отворена за всички заинтересовани страни до 22 март 2023 г., Европейската комисия има за цел да събере мненията на представители на сферата на образованието и обучението, заетостта и гражданското общество.

Фактически основната целева аудитория на консултацията са лица и организации, които не са пряко ангажирани с прилагането на ЕКР, както и такива, които са по-малко запознати с нея (учащи, търсещи работа, работници и доброволци).

В тясно сътрудничество с Европейската комисия, Европейският център за развитие на професионалното обучение СЕДЕФОП предоставя техническа и аналитична подкрепа за прилагането на ЕКР и от 2009 г. извършва редовни прегледи на Националните квалификационни рамки, както и сравнителен анализ в подкрепа на тяхното разработване и прилагане.

Настоящата консултация е част от оценката на изпълнението на Препоръката на Съвета от 2017 г. относно Европейската квалификационна рамка за периода 2017- 2022 г., чиято основна цел е да се направи равносметка на извършената до момента работа, но също така да се идентифицират потенциални области за подобрение, в подкрепа на по-ефективния „превод“ на квалификациите в цяла Европа.

Можете да споделите мнението си, като отговорите на обществената консултация на който и да е език на Европейския съюз на следния линк: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EQFevaluation?surveylanguage=en

 

Източник: CEDEFOP

https://www.cedefop.europa.eu/bg/news/vox-populi-european-qualifications-framework#group-related