Развитието на умения за адаптиране към променящите се обстоятелства е подчертано в приоритетите на чешкото председателство на ЕС за второто полугодие на 2022 г.

Развитието на умения за адаптиране към променящите се обстоятелства е подчертано в приоритетите на чешкото председателство на ЕС за второто полугодие на 2022 г.

czech

Уменията за т.нар. twin transition – едновременно зелен и цифров преход са във фокус по време на чешкото председателство на ЕС.

В рамките на приоритета „Стратегическа устойчивост на европейската икономика“ се заявява, че зеленият и цифровият преход трябва да бъдат осъществени по такъв начин, че да насърчават сближаването към най-напредналите региони на Съюза. Подкрепата ще бъде предоставена чрез инвестиционни политики на ЕС, по-специално политика на сближаване.

Други приоритети на председателството са управлението на бежанската криза и следвоенното възстановяване на Украйна, енергийната сигурност, укрепването на отбранителния потенциал на Европа, сигурността на киберпространството и устойчивостта на демократичните институции.

На 30 юни 2022 г. Европейската комисия публикува предложение за Препоръка на Съвета относно „Пътища към успеха в училище“ , която ще бъде обсъдена и приета по време на чешкото председателство.

Предложението на Комисията за Препоръка на Съвета относно „Пътища към успеха в училище“ има за цел:

  • да се отделят образователните постижения от социалния, икономическия и културния статус;
  • да се намали делът на лицата със слаби резултати и на лицата, напускащи преждевременно системата на образованието и обучението, на равнището на ЕС, за да бъдат постигнати целите на равнището на ЕС за европейското пространство за образование до 2030 г.;
  • да се насърчат приобщаващото образование и обучение, които включват равнопоставеност, качество, учебни резултати, ангажираност, благополучие в училище, психическо и физическо здраве и зачитане на многообразието;
  • да продължи да се развива чрез взаимно обучение общо разбиране за факторите, благоприятстващи резултатите и благополучието в сферата на образованието, със специален акцент върху учещите в неравностойно положение.

В стремежа си да активира всички налични човешки ресурси на бързо променящия се пазар на труда, в рамките на председателството ще се подкрепи прилагането на ефективни инструменти за интегриране на хората с увреждания на пазара на труда, политики за учене през целия живот и кариерно ориентиране чрез качествено образование и публична заетост услуги, прилагането на Пакета от мерки за интеграция на пазара на труда и уврежданията, Плана за действие в подкрепа на социалната икономика и Препоръките на Комисията относно ефективни активни мерки на пазара на труда, включително увеличаване на гъвкавостта на пазара на труда.

Във връзка с цифровото образование, цифровата инфраструктура, цифровото предприемачество и цифровизацията на публичния сектор, се планира да сключи споразумение относно цифровите цели за 2030 г. и създаването на механизъм за сътрудничество между държавите-членки и Европейската комисия за успешно процес на цифров преход (политическа програма за цифровото десетилетие).