CEDEFOP публикува материал за сравняването на квалификациите в професионалното образование и обучение

CEDEFOP публикува материал за сравняването на квалификациите в професионалното образование и обучение

Европейският център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP е провел проучване на използваните методи за анализ и сравнение на профила и съдържанието на квалификациите за професионално образование и обучение в различните страни-членки на ЕС.  Уменията и компетентностите, макар и използвани на местно ниво, все повече се оформят от световните тенденции. Интересен е изводът, че за наглед близки квалификации изискуемите умения са описани по различен начин в отделните държави. В материала се изтъква, че липсата на общ формат на описание затруднява сравнимостта и анализа на квалификациите. Предложени са  варианти на възможни решения, с които в бъдеще може да се прави необходимия преглед и анализ: автоматизирана обработка на данни и проучвания сред работодателите като най-точните анализатори на придобитите умения.

Днес повече от всякога са необходими добре разработени механизми за обратна връзка между доставчиците на ПОО и бизнеса.  Технологичните и демографските тенденции динамично променят търсените умения. Професионалното образование и обучение се стреми бързо да отговори на променящите се нужди на пазара на труда. Подобряването на качеството и гъвкавостта на предлаганите квалификационни услуги са в основата на Европейската рамка за политиките в ПОО за периода 2021-2025г.

Цялата публикация е достъпна на следния линк: https://www.cedefop.europa.eu/bg/publications-and-resources/publications/9158