CEDEFOP изследва как пандемията с COVID-19 е ускорила търсенето на цифрови умения в различните професии

CEDEFOP изследва как пандемията с COVID-19 е ускорила търсенето на цифрови умения в различните професии

Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) изследва търсенето на цифрови умения в професии свързани и несвързани с ИКТ след кризата с COVID-19.

В съвременното обещество дигиталните умения се реглеждат като двигател на зеления и цифровия преход, както и като средство за насърчаване на активното гражданство. Освен за секторите, които предоставят цифрови услуги и разработват ИКТ продукти, тези умения стават все по-ценни и в редица други професии.

Едва трима от всеки 10 граждани на Европейския съюз са имали над основните цифрови умения през 2019 г. със значителни регионални тенденции.

Публикацията съдържа данни за дигиталните компетентности на хората според възрастовите характеристики и при отчитане степента на урбанизация. Цифровата трансформация набира скорост за професии в секторите образование, търговия, изкуство и туризъм.

Надграждането на цифровата грамотност е приоритетна област за държавите-членки на ЕС с фокус върху цифровите умения на възрастните. Развитието на дигиталните компетентности на преподавателите и учителите също е част от приоритетите в политиките на европейските страни.

Технологичните иновации имат потенциала да трансформират фундаментално ученето не само чрез стимулиране повишаването на цифровата компетентност на гражданите, но и чрез подобряване на достъпа до обучение.

Анализ, свързан с цифровите умения, може да откриете на сайта Cedefop Skills Panorama https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/digital-skills-challenges-and-opportunities

Допълнителна информация за въздействието на пандемията с COVID-19 върху професиите, пазара на труда и професионалното образование и обучение може да намерите тук https://www.cedefop.europa.eu/en/landing-page/corona-virus