Актуализиран СППОО

Актуализиран СППОО

Публикуван е актуален Списък на професиите за професионално образование и обучение на английски език.
Тhe List of professions for vocational education and training is published.