Cedefop новини

Акцентите във френското председателство на Съвета на Европейския съюз

Под мотото „Възстановяване, сила и принадлежност“ в началото на м. януари 2022г. Франция започна своето шестмесечно председателство на Съвета на ЕС. Образованието и уменията ще бъдат на фокус във всички дейности на Европа за постигане на устойчиво възстановяване и растеж. Европейският модел за растеж предвижда създаване на нужните работни места, нови постижения в иновациите и технологиите, икономическо развитие в съответствие с целите за климата. Френското председателство ще работи за приемането на Препоръките за индивидуалните сметки за обучение и социалното въздействие на зеления и цифров преход.

Специално внимание ще се отдели на усилията за насърчаване на ученето през целия живот и социалния диалог за подкрепа по време на осъществяване на промените. Детайлната програма на председателството https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/qh4cg0qq/en_programme-pfue-v1-2.pdf планира усилията да бъдат съсредоточени към мерки в подкрепа на младите хора, подобряване на тяхната мобилност и включване в устойчивото развитие като част от междусекторните политики. Европейската комисия ще въведе и нова инициатива, наречена ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) за подпомагане на младите хора, и особено представителите на NEETs, за по-лесен достъп до пазара на труда.

Председателството ще инициира дискусии относно Европейското пространство за обучение на учители и кариерни пътеки за тях и ще се стреми да увеличи мобилността за преподаватели. В съответствие със стратегията на ЕС за равенство между половете, френското председателство ще се съсредоточи върху икономическото овластяване на жените с цел гарантиране на равни възможности на пазара на труда, включително равно заплащане и постигане на баланс между половете при вземането на решения. През м. февруари е планирана първата конференция на министрите по въпросите за инвестициите в образованието.

Допълнителна информация за новото председателство може да откриете тук: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/education-and-twin-transitions-priorities-french-eu-presidency