Минали събития

Национална конференция „Европейските измерения в професионалното образование и обучение“

На 18 юни 2019 г. в град София се проведе Националната конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО като представител на България в Европейската мрежа за професионално образование и обучение ReferNet.
На конференцията участваха представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерството на туризма, Агенция по заетостта, Център за развитие на човешките ресурси, НАПОО, представители на Столична община, РУО София град, РУО София област и РУО Враца, професионални гимназии, центрове за професионално обучение, неправителствени организации, синдикални и работодателски организации, медии.
Инж. Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката приветства участниците в конференцията, като подчерта ролята на професионалното образование и обучение, особено сега, когато са създадени предпоставки то да бъде ориентирано към постигане на умения.
Традиционно на конференцията беше представена ролята и дейността на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и на Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение (ReferNet). Радосвета Дракева, ръководител на екипа демонстрира как в сайта на CEDEFOP може да се намери информация (доклади, анализи, диаграми, добри практики, изследвания) за системите на ПОО в европейските държави. Политическият доклад за системата на ПОО за 2018 г., разработен от българския екип по РеферНет, беше представен от Силвия Тонева, главен експерт в НАПОО.
Конференцията се провежда 10 години след 18 юни 2009 г. – денят, в който е приета Препоръката за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) от Европейския парламент и Съвета на Европа. Разработването на „единици резултати от учене“ в държавните образователни стандарти по професии и въвеждането на процедура по валидиране са част от промените, реализирани в системата на ПОО в България до голяма степен като резултат от прилагането на тази препоръка. Въздействието на препоръката върху системата на професионално образование и обучение беше представено от доц. Силвия Цветанска и инж. Емилияна Димитрова.
Интерес сред аудиторията предизвика презентацията на Миглена Никифорова, главен експерт в НАПОО, с информация за дейността на центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране през 2018 г. Най-много свидетелства за професионална квалификация са издадени на обучени лица по професиите техник (1474) и монтьор (1601) на транспортна техника. Продължава да е висок интереса към професиите с първа степен на професионална квалификация – оператор на компютър и работник в озеленяването.
Гост лектор на конференцията беше г-н Росен Петков, който представи ролята на изкуствения интелект в продукти за кариерно ориентиране.
Г-жа Гергана Раковска и г-жа Невена Раковска направиха демонстрация на виртуална игра „Пътешественик в бъдещето“, в която с иновативен подход, основан на игра във виртуална реалност, се осъществява кариерно ориентиране на младежи за професиите в бъдещето.