Минали събития

“Европейски и национални измерения в ПОО” – трета национална конференция в рамките на мрежата ReferNet

На 18 октомври 2018 г. град София беше домакин на III национална конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО, като представител на България в Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение ReferNet.

Събитието бе официално открито от инж. Емилияна Димитрова, Председател на НАПОО. В конференцията взеха участие представители от Асоциация на индустриалния капитал, Българска стопанска камара, Български съюз по заваряване, представители на синдикални и работодателски организации, държавни институции, представители на обучаващи институции и др.

Участниците се запознаха с ролята и дейността на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и на Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение (ReferNet). Презентирани бяха начините за достъп до актуални доклади, анализи, изследвания, публикувани на интернет-страниците на CEDEFOP и ReferNet. Представен беше актуален доклад за състоянието на ПОО в България заедно с кратко атрактивно видео за системата на ПОО в нашата страна.

Обобщението на данните от центровете за професионално обучение (ЦПО) показва, че през 2017 г. са обучени около 101 000 лица (през 2016 г. са били обучени около 87 000 лица). Съгласно Евростат, процентът на гражданите, участвали в дейности за поддържане и повишаване на квалификацията на възрастните в България, продължава да е най-нисък в сравнение с останалите държави от ЕС (през 2016 г. е 2,2%). Наблюдава се тенденция за повишаване интереса към обученията за придобиване на професионална квалификация. Най-голям брой свидетелства са получени по  професиите монтьор и техник на транспортна техника (2589 обучени лица), фризьор (1111),  готвач (802) и др.

Отговор на въпросите „Как да се повиши атрактивността на професионалното образование и професионалното обучение?“ и „Кое прави една професия привлекателна?“ – дават резултатите от представеното изследване  на АИКБ.

Знанията, уменията и компетентностите, които трябва да имат лицата, назначени на  различни длъжности, са основен елемент на компетентностните модели на Националната мрежа за оценка на компетенциите на БСК.

Беше представен подхода за разработване на „единици резултати от учене“ в Държавните образователни стандарти (ДОС) по професии – полезен инструмент не само за разработване на учебните планове и програми за професионално обучение, но и възможност за гражданите, за родителите, за учениците, за кандидатите за обучение и за работодателите да видят какви умения се усвояват в рамките на обучението по различни професии.

Описаните в ДОС компетентности, улесняват обучаващите институции в издаването на Европас приложение към Свидетелството за професионална квалификация – този документ показва ясно и разбираемо усвоените от обучените лица компетентности. Съгласно ЗПОО всяка обучаваща институция може да издава Европас приложение по заявка на обучаваните.

Удоволствие за участниците беше представянето на опита на Българския съюз по заваряване за повишаване имиджа на професията на заварчика – организиране на състезание по заваряване за младежи от професионалните гимназии през 2017 г., както и участие на българския отбор в традиционното международно състезание по заваряване в Китай (златен и сребърен медал в индивидуалното и бронзов медал в отборното класиране).