Събитие на CEDEFOP и ОИСР, посветено на стажуването

Събитие на CEDEFOP и ОИСР, посветено на стажуването

cedefop_oecd

В периода 15-16 юни 2023 г. Европейският център за развитие на професионалното обучение съвместно с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), проведе трети по ред симпозиум, свързан с ефекта на дигитализацията върху начина на провеждане на практическо обучение на работно място. Над 100 изследователи, политици, представители на социалните партньори и практици от цял свят дискутираха връзките между чиракуването и цифровия преход и нуждата от изготвянето на релевантни политики.

Събитието беше част от Европейската година на уменията и в рамките на двудневните обсъждания бяха оформени следните важни изводи: цифровизацията изисква развиване на цифрови умения във всички професии и предлага отваряне на чиракуването към нови сектори; цифровите инструменти като симулатори, виртуална реалност, както и смесените методи за обучение, които съчетават традиционната класна стая с онлайн обучение, могат да направят процеса на обучение още по-атрактивен, ангажиращ и ефективен и да повишат интереса на повече обучаеми в ПОО.

Данните на CEDEFOP за въздействието на цифровизацията и автоматизацията върху работните места в ЕС показват, че ефектът се изразява по-скоро в реинженеринг на задачите, а не в масово закриване на работни места. Налице са обаче сериозни нужди от повишаване на квалификацията и преквалификация във връзка с цифровите умения в повечето икономически сектори.

Симпозиумът представи големия потенциал и ключовото значение на стажовете в подпомагането на развитието на умения, от които хората и бизнеса се нуждаят, за да се адаптират към зеления и цифров преход.

 

Източник: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/digitalisation-reshapes-apprenticeships