Учители и обучаващи в променящ се свят

Учители и обучаващи в променящ се свят

Европейският център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP публиква материал от поредицата „тематични перспективи“, която допълва общата информация за системите за професионално образование и обучение. Разглежданите в рамките на поредицата теми заемат водещо място в европейския дневен ред.

Материалът „Учители и обучаващи в променящ се свят“ представя национален преглед за различните дейности за укрепване статута на учителите като част от мерките за повишаване на привлекателността на преподавателската професия.

Публикацията разглежда различните видове професионалисти, ангажирани в преподаването и обучението, особеностите при работа в училищна среда и квалификацията на педагозите. Описани са особеностите на законодателната рамка в България, както и партньорствата между обучаващите институции и бизнеса. Представени са също национални и финансирани от ЕС проекти и инициативи за професионално развитие на учители и наставници в ПОО.

Публикацията е достъпна и на английски език на следния линк: https://www.cedefop.europa.eu/en/country-reports/teachers-and-trainers-changing-world-bulgaria