Публикация на CEDEFOP за усилията в посока развитие на професионалното образование и обучение

Публикация на CEDEFOP за усилията в посока развитие на професионалното образование и обучение

Европейският център за развитие на професионалното образование и обучение CEDEFOP публикува материал за съвместните усилия на страните-членки в посока по-привлекателно, приобщаващо, иновативно и гъвкаво ПОО. Националните планове за изпълнение (National implementation plans) отразяват приоритетите на Препоръката на Съвета относно професионалното образование и обучение за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост, както и тези от Декларацията от Оснабрюк. Препоръката определя постигането на следните количествени цели до 2025 г.:

  • най-малко 82% от завършилите ПОО да работят;
  • 60 % от завършилите наскоро ПОО да се възползват от учене в процеса на работа по време на своето професионално образование и обучение;
  • 8 % от учащите в ПОО се възползват от образователна мобилност в чужбина.

Повечето планове на страните членки съдържат започнали или стартиращи реформи, като почти всички държави ще разчитат на средства от европейските фондове, за да ги финансират.

Девет от държавите планират засилване на базираното на работа ПОО, 21 от страните планират по-активно ангажиране на социалните партньори в проектирането и управлението на ПОО, а 15  ще фокусират усилия в проследяването на реализацията на обучените лица. Центровете за върхови постижения за стимулиране на ПОО са акцент за 8 от държавите, а за 5 – въвеждането на устойчиви екологични практики. 23 страни избират да работят активно в посока приобщаване и равни възможности чрез предотвратяване на преждевременното напускане на образованието и насърчаване на равенството между половете.

Целият текст на публикацията е достъпен на този линк:

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/9180