Европейският център за развитие на професионалното обучение с публикация за приноса на чиракуването за по-зелени икономики и общества

Европейският център за развитие на професионалното обучение с публикация за приноса на чиракуването за по-зелени икономики и общества

Европейският център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP публикува материал с насоки как чиракуването може да насърчи зелените икономики.

Зеленият преход изисква развиване на съответните умения, като системите за професионално образование и обучение в Европа ще изиграят ключова роля в този процес. Чиракуването предоставя възможност за развиване на нужните компетентности и допринася за това европейските граждани да се адаптират по-лесно към една по-екологична реалност и да участват в създаването на т.нар. зелени иновации.

Публикацията включва статии, които описват начините, по които стажуването и дуалната форма на обучение допринасят за устойчив зелен преход. Разглеждат се перспективите стажантите да се превърнат в пионери на зелените идеи и ролята на бизнеса в осигуряването на места за практическо обучение. Представена е визия за устойчиви места за обучение и необходимостта от нов подход към дизайна на обучителния процес, работната среда и стратегиите за преподаване и учене. Материалът описва нуждата от по-задълбочени проучвания в областта на въздействието на зеления преход върху пазара на труда. Посочени са и примери за актуализиране на учебни планове и програми при отчитане на зелената трансформация на различни бизнес сектори и редица полезни иницитива от европейски държави.

Целият материал е достъпен на следния линк: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/3091