Национална РеферНет конференция „Европейските измерения в професионалното образование и обучение“

Национална РеферНет конференция „Европейските измерения в професионалното образование и обучение“

ref-conf-2021

На 23.11.2021 се проведе традиционната РеферНет конференция, организирана от Националната агенция за професионално образование и обучение. Събитието се проведе през платформата ZOOM и съдържаше следните интересни акценти:

  • Дейностите на Европейски център за развитие на професионалното обучение Cedefop през 2021 г. – новият интернет сайт, възможностите за визуализация и тематично сравнение на отделни елементи от системите на ПОО в различните държави;
  • Политиките в областта на ПОО в България – състояние, тенденции, елементи от последните документи в областта на ПОО на европейско ниво;
  • Секторните съвети за умения и тяхната потенциална активна роля в процеса по осигуряването на необходимите за пазара на труда умения;
  • Нарастващата популярност на микрокредитите и все по-голямото им влияние в системите за ПОО и на пазара на труда;
  • Информираността на обучаваните лица и на работодателите за възможностите на ПОО като фактор за повишаване на качеството.

В рамките на събитието се дискутираха редица въпроси, свързани с популяризирането на ПОО и ограничаването на негативните ефекти от кризата, породена от COVID-19. В дискусията участваха представители на МОН и МТСП, представители на обучаващи институции и други заинтересовани лица.

Представяне на мрежата ReferNet и основните акценти в дейностите на CEDEFOP през 2021 година

Развитие на политиките в областта на ПОО в България (ReferNet)

Представяне на препоръките по проект „Техническа помощ за създаването на Секторни съвети за уменията (ССУ)“

Микрокредитите като инструмент в ПОО и на пазара на труда

Информационна кампания за популяризиране на професионалното обучение – проект Качество и ефективност, ОП РЧР