Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training - Refer Net Bulgaria

25 | Януари | 2022

Контакти

Национална агенция за професионално образование и обучение – Координатор на дейностите на мрежата ReferNet в България

1113 София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 5

тел. + 3592 971 20 70, факс: + 3592 973 33 58

e-mail: napoo@navet.government.bg; info@refernet.bg