Публикация на Cedefop за сравняване на квалификациите за професионално образование и обучение

Публикация на Cedefop за сравняване на квалификациите за професионално образование и обучение

През последните две десетилетия европейските системи за ПОО съществено промениха начина, по който определят и описват квалификациите и програмите. Една от общите черти, обаче, е фокусът върху резултатите от ученето – това, което се очаква от учащия да знае, да може да прави и разбира.

Настоящият доклад се основава на тази обща отличителна черта в националните системи и изследва нейния потенциал. Трябва да се отбележи и посланието на доклада относно положителния потенциал на европейската ESCO инициатива и на Европейските ключови професионални профили.

Друг проблем, който се разглежда в доклада е как биха могли да се поддържат актуални програми и квалификации в националните системи за ПОО, като се има предвид настоящата скорост на технологични, икономически и обществени промени. В публикацията се поставя акцент върху това колко е важно да се прави разлика между различните видове знания, умения и компетентности. Докато професионалните умения се променят бързо, основните знания (например по математика или чужди езици) и ключовите компетентности (например умението за решаване на проблеми, работата е екип и уменията за учене) са по-стабилни.

Подготовката на системите за ПОО за бъдещето изисква баланс между различните видове умения, като основната цел е обучаемите да придобият способности за справяне с промените.

Резултатите от изследването, което е в основата на този доклад, дава възможност на политиците и изследователите да извършват задълбочен анализ и сравнение на знанията, уменията и компетентностите, предоставяни от национални и регионални доставчици и системите за ПОО. Изводите от доклада са важна част от усилията за подобряване на качеството и релевантността на ПОО в Европа.

Пълният текст на публикацията може да намерите тук:

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/3090