Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training - Refer Net Bulgaria

25 | Януари | 2022

Събития

Национална конференция „Европейските измерения в професионалното образование и обучение“

На 18 юни 2019 г. в град София се проведе Националната конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО като представител на България в Европейската мрежа за професионално образование и обучение ReferNet.
На конференцията участваха представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерството на туризма, Агенция по заетостта, Център за развитие на човешките ресурси, НАПОО, представители на Столична община, РУО София град, РУО София област и РУО Враца, професионални гимназии, центрове за професионално обучение, неправителствени организации, синдикални и работодателски организации, медии.
Инж. Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката приветства участниците в конференцията, като подчерта ролята на професионалното образование и обучение, особено сега, когато са създадени предпоставки то да бъде ориентирано към постигане на умения.
Традиционно на конференцията беше представена ролята и дейността на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и на Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение (ReferNet). Радосвета Дракева, ръководител на екипа демонстрира как в сайта на CEDEFOP може да се намери информация (доклади, анализи, диаграми, добри практики, изследвания) за системите на ПОО в европейските държави. Политическият доклад за системата на ПОО за 2018 г., разработен от българския екип по РеферНет, беше представен от Силвия Тонева, главен експерт в НАПОО.
Конференцията се провежда 10 години след 18 юни 2009 г. – денят, в който е приета Препоръката за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) от Европейския парламент и Съвета на Европа. Разработването на „единици резултати от учене“ в държавните образователни стандарти по професии и въвеждането на процедура по валидиране са част от промените, реализирани в системата на ПОО в България до голяма степен като резултат от прилагането на тази препоръка. Въздействието на препоръката върху системата на професионално образование и обучение беше представено от доц. Силвия Цветанска и инж. Емилияна Димитрова.
Интерес сред аудиторията предизвика презентацията на Миглена Никифорова, главен експерт в НАПОО, с информация за дейността на центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране през 2018 г. Най-много свидетелства за професионална квалификация са издадени на обучени лица по професиите техник (1474) и монтьор (1601) на транспортна техника. Продължава да е висок интереса към професиите с първа степен на професионална квалификация – оператор на компютър и работник в озеленяването.
Гост лектор на конференцията беше г-н Росен Петков, който представи ролята на изкуствения интелект в продукти за кариерно ориентиране.
Г-жа Гергана Раковска и г-жа Невена Раковска направиха демонстрация на виртуална игра „Пътешественик в бъдещето“, в която с иновативен подход, основан на игра във виртуална реалност, се осъществява кариерно ориентиране на младежи за професиите в бъдещето.

Вижте снимки от събитието »

“Европейски и национални измерения в ПОО” – трета национална конференция в рамките на мрежата ReferNet

На 18 октомври 2018 г. град София беше домакин на III национална конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО, като представител на България в Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение ReferNet.

Събитието бе официално открито от инж. Емилияна Димитрова, Председател на НАПОО. В конференцията взеха участие представители от Асоциация на индустриалния капитал, Българска стопанска камара, Български съюз по заваряване, представители на синдикални и работодателски организации, държавни институции, представители на обучаващи институции и др.

Участниците се запознаха с ролята и дейността на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и на Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение (ReferNet). Презентирани бяха начините за достъп до актуални доклади, анализи, изследвания, публикувани на интернет-страниците на CEDEFOP и ReferNet. Представен беше актуален доклад за състоянието на ПОО в България заедно с кратко атрактивно видео за системата на ПОО в нашата страна.

Обобщението на данните от центровете за професионално обучение (ЦПО) показва, че през 2017 г. са обучени около 101 000 лица (през 2016 г. са били обучени около 87 000 лица). Съгласно Евростат, процентът на гражданите, участвали в дейности за поддържане и повишаване на квалификацията на възрастните в България, продължава да е най-нисък в сравнение с останалите държави от ЕС (през 2016 г. е 2,2%). Наблюдава се тенденция за повишаване интереса към обученията за придобиване на професионална квалификация. Най-голям брой свидетелства са получени по  професиите монтьор и техник на транспортна техника (2589 обучени лица), фризьор (1111),  готвач (802) и др.

Отговор на въпросите „Как да се повиши атрактивността на професионалното образование и професионалното обучение?“ и „Кое прави една професия привлекателна?“ – дават резултатите от представеното изследване  на АИКБ.

Знанията, уменията и компетентностите, които трябва да имат лицата, назначени на  различни длъжности, са основен елемент на компетентностните модели на Националната мрежа за оценка на компетенциите на БСК.

Беше представен подхода за разработване на „единици резултати от учене“ в Държавните образователни стандарти (ДОС) по професии – полезен инструмент не само за разработване на учебните планове и програми за професионално обучение, но и възможност за гражданите, за родителите, за учениците, за кандидатите за обучение и за работодателите да видят какви умения се усвояват в рамките на обучението по различни професии.

Описаните в ДОС компетентности, улесняват обучаващите институции в издаването на Европас приложение към Свидетелството за професионална квалификация – този документ показва ясно и разбираемо усвоените от обучените лица компетентности. Съгласно ЗПОО всяка обучаваща институция може да издава Европас приложение по заявка на обучаваните.

Удоволствие за участниците беше представянето на опита на Българския съюз по заваряване за повишаване имиджа на професията на заварчика – организиране на състезание по заваряване за младежи от професионалните гимназии през 2017 г., както и участие на българския отбор в традиционното международно състезание по заваряване в Китай (златен и сребърен медал в индивидуалното и бронзов медал в отборното класиране).

Снимки от събитието  https://www.navet.government.bg/bg/evropejski-i-natsionalni-izmereniya-v-poo-treta-natsionalna-konferentsiya-v-ramkite-na-mrezhata-refernet/

Втора регионална ReferNet конференция - 27.10.2016 г., гр. Русе

Конференцията на тема „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“ ще се проведе на 27 октомври 2016 г. от 10:00 ч. в хотел „Рига“, гр. Русе.

На конференцията са поканени представители на Регионалните управления на образованието от Русе, Плевен, Силистра, Разград, Велико Търново, директори на професионални гимназии, както и представители на социалните партньори.

За участие, моля попълнете приложената регистрационна форма и я изпратете по електронната поща на адрес e.nikova@navet.government.bg

Шеста Национална ReferNet конференция на тема „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“

01 декември 2015

Екипът на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet в България Ви кани да вземете участие в Шестата Национална конференция на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“. Основните дейности на мрежата са предоставяне на информация за националните политики в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО), анализ на текущото му състояние и представяне на предложения за развитие в контекста на общоевропейските насоки в тази област. Ключовите продукти на дейността са доклади и анализи, които се предоставят на Европейската комисия, с цел формиране на политики, отговарящи на нуждите на страните – членки с оглед осъвременяване на системите на професионално образование и обучение и въвеждане на общоевропейски измерения, насърчаващи образователната и трудовата мобилност на работната сила. На конференцията ще бъдат представени резултатите от Анализа на националните политики и практики по отношение на мобилността, квалификацията на учителите, професионалното и кариерно ориентиране в България, както и информация за изпълнявани европейски проекти. 

Пета Национална конференция на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“

30 юни 2015

На 30 юни 2015 г. в хотел „Анел“ , гр. София, екипът на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet в България ще проведе Пета Национална конференция на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“. На конференцията ще бъдат представени резултатите от дейността на ReferNet мрежата в България за първото полугодие на 2015 година, основните акценти в Националния доклад за развитията в политиките 2015 във връзка с краткосрочните цели на комюникето от Брюж, както и някои ключови за развитието и усъвършенстването на системата ни на професионално образование и обучение резултати и теми.

Национално състезание за готвачи

3 септември 2012

В рамките на инициативата „Ден на професията“, Националната агенция за професионално образование и обучение съвместно с Европейската асоциация на готвачите „ЕВРОТОК” и Метро академия организират национално състезание за готвачи, които са придобили професионална квалификация в  ЦПО от цялата страна. Състезанието ще се проведе на 5 и 6 октомври 2012 година в Метро академия, гр. София.

Заключителна конференция по проект „Валидиране на умения и знания за подобряване на позициите на нискоквалифицираните служители на пазара на труда“

28 Август 2012

На 20 Септември 2012 г. от 09.30 ч. в зала „Роял-3” на хотел „Шератон София Хотел Балкан” ще се проведе заключителна конференция по проект „Валидиране на умения и знания за подобряване на позициите на нискоквалифицираните служители на пазара на труда – ValidAid”, финансиран от Европейския съюз по програмата „Учене през целия живот”, Леонардо да Винчи. Ще бъдат представени резултатите от проекта и опитът на България, Австрия, Франция, Португалия, Литва и Исландия при разработването и прилагането на Валидационни пакети в секторите Финанси, Търговия и Информационни технологии и комуникации. На конференцията ще бъдат връчени сертификати на успешно преминалите процесите по валидиране български участници от Банка „ДСК”, „Български пощи” ЕАД и „Мосю Бриколаж”.

Предстояща конференция “Beauty & SPA”

7 Август 2012

На предстоящата конференция “Beauty & SPA”, организирана от списание „Arena of Beauty” и Асоциацията на Малките и Средни Предприятия от Индустрията за Красота и Здраве (АМСПИКЗ), ще бъдат дискутирани теми, свързани с въвеждане през 2012г. в Списъка на професиите за професионално образование и обучение на нови професии и специалности за  козметичния бранш.
Представители на МОМН и НАПОО ще вземат участие в дискусията, която по предварителната програма ще бъде на 07.10.2012г. Icon виж програмата (518,5 KB)

Работна среща по проект BUILD UP Skills Bulgaria

14 юни 2012

На 26.07.2012г., в София  ще се проведе работна среща на тема  „Описание и анализ на текущото състояние в строителния сектор и системата за професионално образование и обучение“. Събитието е в рамките на изпълнението на проект BUILD UP Skills Bulgaria.  Icon виж програмата (494,2 KB)

Национална конференция „Европейските измерения в професионалното образование и обучение“

На 18 юни 2019 г. в град София се проведе Националната конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО като представител на България в Европейската мрежа за професионално образование и обучение ReferNet.
На конференцията участваха представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерството на туризма, Агенция по заетостта, Център за развитие на човешките ресурси, НАПОО, представители на Столична община, РУО София град, РУО София област и РУО Враца, професионални гимназии, центрове за професионално обучение, неправителствени организации, синдикални и работодателски организации, медии.
Инж. Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката приветства участниците в конференцията, като подчерта ролята на професионалното образование и обучение, особено сега, когато са създадени предпоставки то да бъде ориентирано към постигане на умения.
Традиционно на конференцията беше представена ролята и дейността на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и на Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение (ReferNet). Радосвета Дракева, ръководител на екипа демонстрира как в сайта на CEDEFOP може да се намери информация (доклади, анализи, диаграми, добри практики, изследвания) за системите на ПОО в европейските държави. Политическият доклад за системата на ПОО за 2018 г., разработен от българския екип по РеферНет, беше представен от Силвия Тонева, главен експерт в НАПОО.
Конференцията се провежда 10 години след 18 юни 2009 г. – денят, в който е приета Препоръката за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) от Европейския парламент и Съвета на Европа. Разработването на „единици резултати от учене“ в държавните образователни стандарти по професии и въвеждането на процедура по валидиране са част от промените, реализирани в системата на ПОО в България до голяма степен като резултат от прилагането на тази препоръка. Въздействието на препоръката върху системата на професионално образование и обучение беше представено от доц. Силвия Цветанска и инж. Емилияна Димитрова.
Интерес сред аудиторията предизвика презентацията на Миглена Никифорова, главен експерт в НАПОО, с информация за дейността на центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране през 2018 г. Най-много свидетелства за професионална квалификация са издадени на обучени лица по професиите техник (1474) и монтьор (1601) на транспортна техника. Продължава да е висок интереса към професиите с първа степен на професионална квалификация – оператор на компютър и работник в озеленяването.
Гост лектор на конференцията беше г-н Росен Петков, който представи ролята на изкуствения интелект в продукти за кариерно ориентиране.
Г-жа Гергана Раковска и г-жа Невена Раковска направиха демонстрация на виртуална игра „Пътешественик в бъдещето“, в която с иновативен подход, основан на игра във виртуална реалност, се осъществява кариерно ориентиране на младежи за професиите в бъдещето.

 

За събитието има и снимки – на нашия сайт са https://www.navet.government.bg/bg/natsionalna-konferentsiya-evropejskite-izmereniya-v-profesionalnoto-obrazovanie-i-obuchenie/