Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training - Refer Net Bulgaria

25 | Януари | 2022

Политически документи

Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година

Националната стратегия за учене през целия живот (НСУЦЖ) определя стратегическата рамка на държавната политика за образование и обучение в периода 2014 – 2020 г., насочена към постигането на европейската цел за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Стратегията е разработена в отговор на предизвикателствата, свързани от една страна с необходимостта страната ни да преодолее последиците от дълговата финансова криза в Европа и света, а от друга да запази националната идентичност и културно разнообразие при реализиране на политиките за сближаване.

2016

Национална квалификационна рамка

С решение № 96 от 2 февруари  2012 година е приета Националната квалификационна рамка на Република България, на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление  № 229 на Министерския съвет от 2009 г., във връзка с т. 2 от Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот. Icon Изтеглете документа (250,7 KB)


Решение № 619 от 20 юли 2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България,  обн. ДВ бр.61 от 31 юли 2009г., изм. и доп. ДВ бр.30 от 17 април 2012г.

На основание чл. 3 и 6 от Закона за признаване на професионални квалификации, Министерския съвет прие Списък на регулираните професии в Република България. При признаването на професионални квалификации за упражняване на регулирана професия органите по признаване прилагат  съответно списъците, учебните програми и образеца на декларация за временно предоставяне на услуги. Icon Изтеглете документа (2,2 MB)


Национална стратегия за учене през целия живот (УЦЖ) за периода 2008 – 2013 година

Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2008–2013 година представя политиките за развитието на ученето през целия живот в България.
Стратегията формулира препоръки за действията, които следва да се предприемат от правителството във връзка с бъдещата подготовка на българските граждани за активно включване в новата глобална икономика, изградена на основата на знанието. Icon Изтеглете документа (409,6 KB)


Наръчник за самооценяване на професионална гимназия

Наръчникът е предназначен да подпомогне процеса на самооценка на професионалните гимназии. Той е разработен от работна група, в която бяха включени директори на 18 професионални гимназии от страната, експерти по професионално образование от 3 Регионални инспектората по образование (РИО), експерти по професионално образование от МОМН.
Основа за разработването на наръчника са Европейското ръководство по самооценяване на доставчиците на услуги в областта на професионалното образование
и обучение(CEDEFOP, 2003), Ръководство за вътрешна атестация на Министерството на образованието и спорта на Черна гора, както и отправните европейски документи за осигуряване на високо качество на професионалното образование и обучение. Icon Изтеглете документа (786,6 KB)


Наръчник за валидиране на  знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене

Основна цел на наръчника е да подпомогне създаването на система за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене, на регионално и местно ниво. В по-конкретен план предназначението му е да съдейства на областните и общинските администрации при разработване и актуализиране на стратегиите и планове за развитие в частта им, касаеща човешките ресурси и ученето през целия живот.
Наръчникът е изработен с финансовата подкрепа на ЕК, Програма „Учене през целия живот“ Хоризонтална програма, Ключова дейност 1, Мярка „Подкрепа за европейско сътрудничество в образованието и обучението” (ECET), като част от проекта ReSoLVE. Icon Изтеглете документа (1,1 MB)


Наредба за условията и реда за поддържане на списъка на регулираните професии в Република България, обн. ДВ. бр.35 от 28 Април 2006г.

С наредбата се определят условията и редът за поддържане на Списъка на регулираните професии в Република България, както и достъпът до информацията,съдържаща се в него.
Списъкът на регулираните професии в Република България съдържа: наименованието на професиите, които са регулирани съгласно българското законодателство; нормативният акт, който ги определя като регулирани професии;  органът, компетентен за даване или признаване на правоспособност за упражняване на съответната регулирана професия. Icon Изтеглете документа (79,3 KB)


Национално споразумение „Първа работа“ между правителството на Република България, национално представителните организации на работодателите и национално представителните организации на работниците и служителите

Споразумението е сключено в изпълнение на Националната инициатива „Работа за младите хора в България“ 2012 – 2013 г. , приета от Министерския съвет на 28 март 2012 г. с протокол № 12. Правителството на Република България и национално представителните организации на работодателите на работниците и служителите се ангажират за периода 2012 – 2013 г. да работят заедно за изпълнение на инициативи, подкрепящи включването на младите хора на пазара на труда чрез осигуряване на възможности за придобиване на първи професионален опит и подпомагане на прехода им от образование и обучение към работа. Icon Изтеглете документа (5,2 MB)


Рамково споразумение между МОМН, МТСП, НАПОО, национално представителните организации на работодателите и национално представителните организации на работниците и служителите

Целта на споразумението е да се подобри механизмът на сътрудничество между отговорните и заинтересованите институции за развитието на професионалното образование и обучение в България, в съответствие с новите изисквания на националната и регионална икономика и с предизвикателствата на динамично развиващия се и високо конкурентен пазар на труда. Icon Изтеглете документа (901,3 KB)


Закон за професионалното образование и обучение

Този закон регулира обществените отношения, свързани със: осигуряване на правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности;  задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда; осигуряване на условия за функциониране и развитие на системата на професионалното образование и обучение, основаващи се на сътрудничество между нейните институции и органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление и социалните партньори.
Законът регламентира организацията, институциите, управлението и финансирането на системата на професионалното образование и обучение. Icon Изтеглете документа (7,8 MB)

 


Закон за признаване на професионални квалификации

Законът урежда условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България.
Законът се прилага за гражданите на държави членки и на трети държави, които са придобили професионални квалификации в други държави членки и в трети държави и желаят да упражняват регулирана професия в Република България като самостоятелно заети или като наети лица.
Законът не се прилага за гражданите на трети държави, които са придобили професионални квалификации по регулирани медицински професии в трети държави. Icon Изтеглете документа (470,0 KB)