Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training - Refer Net Bulgaria

16 | Октомври | 2021

Изследвания

ПОО в Европа

Изградената през 2019 г. от страните партньори в мрежата REFERNET база данни с подробна информация за системите за професионално образование и обучение в Европа е предназначена както за изследователи, така и за правещи политиките, социални партньори и други заинтересовани страни.
Темите включват обучение на работното място, квалификационни степени/нива, видове обучаващи институции и други.
Платформата е създадена с възможност да се прави сравнение между две  държави.
Платформата е създадена с финаносвата подкрепа на ЕС чрез CEDEFOP.

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/bulgaria

Icon Мониторинг и анализ на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) на политиките в областта на ПОО Изследването показва напредъка на България по отношение на средносрочните цели на Заключенията от Рига. Докладът е изготвен 2019 г. (1,2 MB)

Професионално образование и обучение в България

Брошурата е изготвена през  2018 г. като част от дейността на страната ни в мрежата РЕФЕРНЕТ и за целите на първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС).

Представени са както системата на ПОО в страната, така и приоритетите и  предизикателствата.

 https://www.cedefop.europa.eu/files/4161_bg.pdf

Значение на уменията за трудовата реализация в България: отношението между познавателните и социално-емоционалните умения и реализацията на пазара на труда, 2016

Настоящият доклад е изготвен от Виктория Левин (ръководител на екипа), Силвия Гуаяр Артал и Абла Сафир със съдействието на Омар Ариас, Кристиан Бодевиг, Пламен Данчев, Улрих Хьорнинг, Шандор Карасони, Алесандра Марини, Валери Морика, Кармен де Паз и Кайла Уетли.

Националното панелно проучване на приобщаващото общество за България (BLISS), на което се основават главните изводи в настоящия доклад, е проведено от Световната банка съвместно с Институт „Отворено общество“ — София и екипът е много признателен за ангажираността и всеотдайността на колегите от ИОО - София, включително Георги Стойчев, Боян Захариев, Алексей Пампоров, Драгомира Белчева и Петя Брайнова, както и на проф. Енчо Герганов и Валери Тодоров, които изиграват основна роля при изготвянето на модула за уменията в проучването. Кристен Химелайн и Дейвид Мегил имат ценен принос за осигуряването на представителност на извадката за панелното проучване BLISS.

Работата е извършена под ръководството на Мамта Мурти, директор на Звеното на Световната банка за Централна и Южна-централна Европа и Балтийските страни, и Антъни Томсън, постоянен представител на световната банка в България. Екипът благодари за насоките и подкрепата на Омар Ариас, Аруп Банерджи, Роберта Гати, Андрю Мейсън и други членове на управляващия екип на „Глобална практика за социална закрила и труд“, както и на управляващия екип в България.

Екипът благодари и за задълбочените коментари и препоръки, получени от рецензентите Алин Кудуел, Кирил Киряков, Кати Линдерт и Мария Беатриз Орландо. Екипът е имал възможност да обсъди предварителните резултати с колегите от Институт „Отворено общество“ — София и Българската стопанска камара.

Екипът отбелязва с благодарност съдействието на Ивелина Тодорова във връзка с оформлението на корицата и издаването на доклада, както и на Адела Делчева за предоставената от нея постоянна подкрепа. Докладът е редактиран от Ан Грант и е издаден от Дефекто ЕООД през януари 2016.

Изследването:

Icon Значение на уменията за трудовата реализация в България (2,1 MB)

Национален доклад за развития в политиките във връзка с краткосрочните цели на комюникето от Брюж, България 2015

Докладът е изготвен от българския ReferNet екип в изпълнение на Годишната работна програма на мрежата за 2014 година, като на базата на попълване на въпросници, предоставени от CEDEFOP, отразява развитието във дефинирането и изпълнението на националните политики, свързани с постигането на краткосрочните цели на комюникето от Брюж.

ПОО в Европа

Изградената през 2019 г. от страните партньори в мрежата REFERNET база данни с подробна информация за системите за професионално образование и обучение в Европа е предназначена както за изследователи, така и за правещи политиките, социални партньори и други заинтересовани страни.

Темите включват обучение на работното място, квалификационни степени/нива, видове обучаващи институции и други.Платформата е създадена с възможност да се прави сравнение между две държави.Платформата е създадена с финаносвата подкрепа на ЕС чрез CEDEFOP.

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/bulgaria

Icon Виж изследването. (248,2 KB)

Национален доклад за развития в политиките във връзка с краткосрочните цели на комюникето от Брюж, България 2014

Докладът е изготвен от българския ReferNet екип в изпълнение на Годишната работна програма на мрежата за 2014 година, като на базата на попълване на въпросници, предоставени от CEDEFOP, отразява развитието във дефинирането и изпълнението на националните политики, свързани с постигането на краткосрочните цели на комюникето от Брюж. Icon виж изследването (1,3 MB)

Национален доклад за развития в политиките във връзка с краткосрочните цели на комюникето от Брюж, България 2013

Докладът е изготвен от българския ReferNet екип в изпълнение на Годишната работна програма на мрежата за 2013 година, като на базата на попълване на въпросници, предоставени от CEDEFOP, отразява развитието във дефинирането и изпълнението на националните политики, свързани с постигането на краткосрочните цели на комюникето от Брюж. Icon Изтеглете документа (2,0 MB)

Комплексно изследване във връзка с нуждите от обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите за България до 2020 г.

Изследването включва: анализ и оценка на националната система за продължаващо обучение в строителния сектор; анализ и оценка на националните политики за постигане на целите на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г и идентифициране на бариерите и празнините, както и на необходимостта от обучения, обучители и измерими данни за нуждите от квалифицирана работна сила до 2020 г. Icon виж изследването (2,2 MB)

АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКО,  НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО, СВЪРЗАНИ С ВАЛИДИРАНЕ НА УМЕНИЯ, ПРИДОБИТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРЕДХОДНО УЧЕНЕ

В съответствие с Националната стратегия за учене през целия живот,  анализът е насочен към  координираните усилия на националните и местни власти за подпомагане на процеса на разработване и/или актуализиране  на стратегиите  и плановете за развитие на местно ниво, отразяващи демографските и социално-икономическите особености и ресурсите на територията, с фокус върху човешкия  потенциал. Дефиниране на приоритети и приемане на краткосрочни и дългосрочни мерки, финансово и ресурсно обвързани, в рамките на регионалните стратегиите и плановете за развитие, насочени към признаване и сертифициране на квалификационни умения, придобити от хората по предходно учене, в това число по неформален и самостоятелен път. Icon виж изследването (1,4 MB)

Анализ на системата за осигуряване на качество на професионалното образование и обучение в България

Анализът на системата за осигуряване на качество на професионалното образование и обучение (ПОО) в България е извършен въз основа на техническо задание, предоставено от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН). Той има за цел да изследва и анализира системата за осигуряване на качеството на ПОО в България в съответствие с Препоръката на Европейския парламент и съвет от 2009 г. за създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в ПОО, да идентифицира положителните страни и пропуските в системата за осигуряване на качество на ПОО, свързани с ключовите „градивни единици”  на системата за качество. Icon виж изследването (1,3 MB)

Анализиране на схеми за финансиране на УЦЖ в страни членки на ЕС. Формулиране, съвместно с БСК, на предложение за пилотно тестване и въвеждане на подходящи схеми в България

Целта на настоящия анализ е да направи преглед на стратегиите и механизмите на страните-членки за финансиране на Ученето през целия живот от гледна точка на тяхната ефективност и на приложимостта им в България. Анализът се фокусира върху подходите за съвместно финансиране, за да изследва ролите на ключовите актьори /държавни институции, бизнес, социални партньори, индивиди/ в процеса на споделяне на разходите и отговорностите за обучение.
Основните изводи от анализа целят да провокират разработване на доказателствено базирани политики и да стимулират дебата между държавата и социалните партньори за въвеждане на иновативни ефективни схеми за финансиране на Ученето през целия живот в България. Icon виж изследването (1,4 MB)

Мониторинг и анализ на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) на политиките в областта на ПОО

Изследването показва напредъка на България по отношение на средносрочните цели на Заключенията от Рига.  Докладът е изготвен през 2019 г.