Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training - Refer Net Bulgaria

25 | Януари | 2022

Публикации

Тук ще намерите изследователски доклади, доклади за националната политика в областта на професионалното образование и обучение, както и библиография на публикациите в България по темата.

Доклад за развитие на политиките в професионалното образование и обучение в България в периода 2015-2019 г.

Публикация 2020

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/developments-vocational-education-and-training-policy-2015-19-bulgaria

Мониторинг и анализ на CEDEFOP - 2019 г.

Icon Мониторинг и анализ на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) на политиките в областта на ПОО Изследването показва напредъка на България по отношение на средносрочните цели на Заключенията от Рига. Докладът е изготвен 2019г. (1,2 MB)

Мониторинг на образованието и обучението 2016 - България

Част 2 от Обзора на образованието и обучението за 2016 г. включва двадесет и осем отделни доклада по държави. Тя се основава на най-актуалните количествени и качествени данни, за да представи и да направи оценка на най-важните нови и съществуващи мерки на политиката във всяка държава — членка на ЕС, като акцентира върху случилото се от средата на 2015 г. нататък. Така тя допълва съществуващите източници на информация, които предоставят описания на националните системи за образование и обучение.

Структурата на докладите по държави е следната. В раздел 1 е представен статистически преглед на основните показатели в областта на образованието и обучението. В раздел 2 накратко се посочват основните предимства на националната система на образование и обучение и основните предизвикателства пред нея. В раздел 3 са застъпени разходите за образование и предизвикателствата, свързани с демографията и уменията. Раздел 4 е посветен на преждевременното напускане на училище, на образованието и грижите в ранна детска възраст, както и на основните умения като важни теми, свързани с борбата с неравенството и насърчаването на социалното приобщаване. В раздел 5 се разглеждат политиките за модернизиране на училищното образование, в това число, наред с другото, учителската професия и цифровите и езиковите умения. В раздел 6 се разискват мерки за модернизиране на висшето образование. Накрая, раздел 7 включва професионалното образование и обучение, както и ученето за възрастни.

Ръкописът е завършен на 15 септември 2016 г.
ec.europa.eu/education/monitor

2016

Библиографска база данни

Библиографска база данни за България - http://libserver.cedefop.europa.eu/search_results.aspx?sid=109640&resultstype=brief&searchtype=adv 

Библиографска база данни за страните, участващи в ReferNet - http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/research-support-centre/vet-bibliographies/refernet-contributions 

За повече информация относно библиографската база с данни на CEDEFOP, моля Вижте прикачения документ:

Icon CIRCULAR 2016_05 (214,6 KB)