Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training - Refer Net Bulgaria

04 | Април | 2020

Архив

Данни от ЕС за подпомагане на реформите в ПОО

13 Март 2020 15:16

Дигитализацията, изискванията за зелена икономика, демографските процеси изискват нови подходи в областта на професионалното образование и обучение (ПОО). Промените/реформите трябва да се инициират и наблюдават на базата на надеждни измервания и доказателства, за да се проследи ефекта от реализацията им.

повече

Cedefop за кариерното ориентиране

27 Февруари 2020 14:38

В рамките на Междуведомствена работна група за учене чрез работа (WBL) е създаден материал за кариерното ориентиране, с оглед нарастващата значимост на услугата през последните години. Членовете на работната група включват Европейския център за развитие на професионално обучение (Cedefop), Европейската комисия, Европейската фондация за обучение (ETF), Международната организация на труда (МОТ), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

повече

Постигнати резултати и дейности на Cedefop през 2020 г.

27 Февруари 2020 13:52

В кратка брошура Cedefop публикува информация за дейностите през 2020 г., които ще се предприемат във връзка с изследванията за умения и ПОО.  През 2020 г. ще станат достъпни резултатите от изследванията за умения в България, Естония, Гърция и Словакия. С тези прегледи Cedefop подпомогна страните за подпомагане на социалния диалог и разработването на политики за ПОО.

повече

Cedefop публикува доклад за необходимостта от преквалификация и повишаване квалификацията на възрастните в ЕС

27 Февруари 2020 11:46

Изследване на CEDEFOP показва необходимост от промени в политиките и системите за преквалификация и повишаване на квалификацията на възрастните граждани в ЕС.
Освен недостатъчна квалификация, изследването показва и ниско ниво на грамотност и на дигитални умения, докато бързо променящите се технологии и дигитализацията на работните места изискват непрекъснато усвояване на нови компетенции. Съгласно данни от изследването 128 милиона възрастни (46,1% от възрастното население) в ЕС се нуждаят от повишаване на квалификацията или преквалификацията.
Българските граждани все още не участват активно в дейности за поддържане и повишаване на квалификацията си. Статистиката показва, че участието в дейности по УЦЖ в България е сред най-ниските в Европейския съюз.
Пълният текст на доклада, както и резюме, са достъпни на следния линк:
https://www.cedefop.europa.eu/bg/publications-and-resources/publications/3081
Предстои публикуване и на втори доклад с конкретни предложения за нов подход в политиките по учене през целия живот

повече

Екип на НАПОО участва в семинар-дискусия на тема: „Ключови дигитални умения и опита на държавите – членки, инструменти и реализация на ниво ЕС“

21 Февруари 2020 14:53

На 20.02.2020 г. Министерство на труда и социалната политика в качеството на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Съвместният изследователски център на Европейската комисия организираха работен семинар с широк кръг заинтересовани страни – представители на министерства, образователни и обучителни институции, национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.
Събитието бе посветено на приоритетите, насочени към повишаване на дигиталните умения на обществото, включително дигиталните компетентности на заетите лица, на безработните, на лицата от различни уязвими групи и по-възрастната 

повече

Приоритетите на хърватското председателство в областта на ПОО

16 Януари 2020 14:21

На 1 януари 2020 г. Хърватия за пръв път поема шестмесечното ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз, а програмата на страната за „Силна Европа в свят на предизвикателства“ включва приоритети, свързани с образованието, ученето през целия живот, уменията и пазара на труда.

повече

Информация за професионалното образование и обучение в ЕС

11 Декември 2019 17:11

На Интернет страницата на CEDEFOP  е публикуванa новa база данни с информация за системите за професионално образование и обучение (ПОО) в страните от Европейския съюз, Исландия и Норвегия. Политици, социални партньори, изследователи и други заинтересовани страни имат възможност да правят сравнение между специфики  в националните системи за ПОО.

повече

НАПОО с първа награда от конкурс на Института за публична администрация

06 Декември 2019 12:04

На 13.12.2019 г. на официална церемония в конферентния център на Капитал Форт бяха обявени победителите в конкурса за добри практики в администрацията, организиран от Института по публична администрация. В конкурса са кандидатствали 40 практики в три категории – Управление на хора, Технологични решения за добро управление и Социална отговорност.

повече

Информационен ден ECVET и сектор „ПОО“ на КД1 на Програма „Еразъм+“

25 Ноември 2019 12:01

На 21 ноември 2019 г. в сградата на Центъра за развитие на човешките ресурси се проведе информационен ден за популяризиране на добрите практики от прилагането на ECVET в България и за възможностите по програма „Еразъм+“.

повече

Анализ за оценяване на въздействието на НКР в България

06 Ноември 2019 11:39

На 30 и 31 октомври 2019 г. се проведе Семинар за прилагане на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) на национално ниво за периода 2018-2020, организиран от Министерството на образованието и науката.

повече

  • Previous page
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Next page