Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training - Refer Net Bulgaria

25 | Януари | 2022

Архив

Резултати от анкета на сайта на НАПОО

25 Януари 2022 09:38

През 2021 г. НАПОО прави проучване за потребностите на ЦПО, свързани с усвояване на дигитални умения в професионалното обучение.

Целта на проучването е да се установи необходимо ли е и как НАПОО може да предоставя повече и по-полезна информация по тази тема.

Представяме отговорите на въпросите, както и направените предложения, част от които са в компетенциите на НАПОО и ще бъдат отразени.

повече

Излезе новият брой на списание Skillset and match

18 Януари 2022 15:35

Европейският център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP публикува новия брой на изданието Skillset and match, което има за цел да популяризира ученето чрез работа. В него може да откриете повече информация за новата инициатива на Европейската комисия - microcredentials, интервю с проф. Филип Гонон от университета в Цюрих за възможността професионалното образование и обучение да допринесат за по-екологични икономики, както и данни за дългосрочните мобилности в чужбина. В материала е публикувана и статия за ключовите елементи при насърчаване на продължаващото професионално образование и обучението на възрастни, както и са представени новият сайт и последните публикации на CEDEFOP.

повече

Акцентите във френското председателство на Съвета на Европейския съюз

11 Януари 2022 13:04

Под мотото „Възстановяване, сила и принадлежност“ в началото на м. януари 2022г. Франция започна своето шестмесечно председателство на Съвета на ЕС. Образованието и уменията ще бъдат на фокус във всички дейности на Европа за постигане на устойчиво възстановяване и растеж. Европейският модел за растеж предвижда създаване на нужните работни места, нови постижения в иновациите и технологиите, икономическо развитие в съответствие с целите за климата. Френското председателство ще работи за приемането на Препоръките за индивидуалните сметки за обучение и социалното въздействие на зеления и цифров преход.

повече

Нови пубикации на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP)

04 Януари 2022 09:19

В края на 2021 г. CEDEFOP публикува два интересни материала - за обученията на работното място и за т.нар. „зелени умения“.

Пандемията от COVID-19 постави силен акцент върху създаването на условия за учене през целия живот. Анализът на условията за обучение в европейските компании разглежда пет различни вида среди, определени според възможностите за учене и насърчаване на ангажираността на служителите. Около една трета от компаниите в Европейския съюз предлагат стандартен тип обучение на работното място. Останалите видове организационни среди, разгледани в публикацията са разширена, традиционна, окуражаваща и ограничаваща. Изследвана е връзката между практиките за обучение, мотивацията на служителите и резултатите на компанията. Потвърждава се сериозното значение на неформалното учене в сравнение с формалното обучение в процеса на работа, както и е установен значителен неусвоен потенциал на компаниите да предлагат оптимални възможности за развитие на уменията на персонала. Проучването разглежда средата за учене в компаниите от гледна точка на умения за конкретно работно място, мотивационен инструмент, дизайн на работните процеси и възможности за обучение.

повече

Инструментариум, насочен към младите хора извън системите на заетост, образование или обучение

15 Декември 2021 17:24

През май 2017 г. CEDEFOP публикува инструментариум за целите на професионалното образование и обучение (ПОО), насочен към справяне с ранното напускане на образователната система, и инициира създаването на общност от посланици, които да поставят борбата срещу този феномен като централна тема в европейското образователно пространство. Четири години по-късно центърът вече стартира и използването на инструментариум за ПОО за „овластяване“ на младите хора, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение (т.нар. NEETs). Той има за цел да подпомогне отговорните институции и доставчиците на подкрепа за тази група млади хора при разработването на нови политики и прилагането на практики, които ще отговорят по- адекватно на техните нужди, като им помогне да се реинтегрират в образованието или обучението, и на пазара на труда.

повече

Валидирай се

14 Декември 2021 08:59

На 24 и 30 ноември 2021 г. се състоя онлайн събитие, организирано от Европейския център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP и Европейската комисия, с водеща тема ролята на валидирането като „бустер“ за повишаване на квалификацията и преквалификация на обучаемите в Европа.

повече

Пета годишна среща на мрежата CareersNet

13 Декември 2021 09:19

В периода 6 - 7 декември 2021 г. се проведе пета годишна среща на мрежата CareersNet, която е създадена през 2017 г. от Европейския център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP. В нея участват независими консултанти за кариерно ориентиране през целия живот, които събират и анализират данни за националните системи, политики и практики в областта.

повече

Участие във фокус група за професионалното обучение на възрастни

26 Ноември 2021 12:34

На 24 ноември 2021 г. се проведе онлайн фокус- група на тема Професионалното обучение на възрастни с организатор Министерство на образованието и науката, в рамките на която бяха обсъдени следните теми:

- силните страни на професионалното образование и обучение (ПОО) и конкретния опит на отделните участници с обучението на възрастни;

- какви основни предизвикателства могат да се очертаят, в т.ч. бариери пред участието в ПОО, източници на финансиране, подкрепящи политики;

- посоките за развитие на политиките за ПОО на възрастни в Р България.

повече

Национална РеферНет конференция „Европейските измерения в професионалното образование и обучение“

23 Ноември 2021 14:16

На 23.11.2021 се проведе традиционната РеферНет конференция, организирана от Националната агенция за професионално образование и обучение. Събитието се проведе през платформата ZOOM и съдържаше няколко интересни акценти:

повече

Икономическия и социален съвет за професионалното образование и обучение

22 Ноември 2021 15:22

Икономическият и социален съвет (ИСС) подготви доклад и прие становище на тема „Настоящата система за професионално обучение, квалификация и преквалификация за възрастни с цел оценка на съответствието й с развитието на пазара на труда в т.ч. необходимостта от засилване на дигиталните умения“.

повече

  • Previous page
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Next page