Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training - Refer Net Bulgaria

09 | Август | 2020

Архив

ПОО в Европа

29 Юли 2020 09:38

Изградената през 2019 г. от страните партньори в мрежата REFERNET база данни с подробна информация за системите за професионално образование и обучение в Европа е предназначена както за изследователи, така и за правещи политиките, социални партньори и други заинтересовани страни.

повече

Политика и практика на ЕС в сферата на ориентирането през целия живот: тенденции, предизвикателства и възможности

28 Юли 2020 09:07

Публикувано е проучване Lifelong guidance policy and practice in the EU: trends, challenges and opportunities“ , ръководено от Института за проучване на заетостта Уоруик (Великобритания) относно политиката и практиката на ЕС в сферата на ориентирането през целия живот.
Проучването идва в момент, в който развитието на ориентирането през целия живот заема водещи позиции в политиките за валидиране на ученето и Стълба на Социалните Права (характеристика 1-4).
Основните цели на проучването са:

повече

Международно изследване за последствията от коронавируса върху системите за кариерно ориентиране

17 Юли 2020 14:40

Cedefop инициира задълбочено проучване с фокус на последствията от коронавируса върху кариерното ориентиране. Проучването се извършва съвместно с Европейската комисия, Европейска фондация за обучение (ETF), Международният център за развитие на кариерата и публичната политика (ICCDPP), Международната организация на труда (МОТ), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и ЮНЕСКО. Проучването е израз на споделен ангажимент за подкрепа на системите и услугите за ориентиране и универсален достъп до тях, както е представено в съвместното изявление Инвестиране в кариерно ориентиране (https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/2227 ), публикувано през декември 2019 г.

повече

Да работиш и учиш дистанционно – от изключение към норма

17 Юли 2020 14:38

Според данни на МОТ, повече от 94% от световното население е засегнато от засилените мерки, причинени от ситуацията с COVID-19. Голяма част от хората са изправени пред заплахи като загуба на работа и закриване на бизнес, както и невъзможност да работят, защото трябва да се грижат за децата си. Няколко нови проучвания също подчертаха, че между една четвърт до една трета от всички длъжности в европейските икономики потенциално могат да се извършват от разстояние.

повече

Европейската комисия представи програмата за умения

06 Юли 2020 11:46

На 1-ви юли ЕК представи Европейската програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост. В нея са представени целите и приоритетите за следващите 5 години в сферата на усъвършенстване на съществуващите умения, обученията за придобиване на нови умения в контекста на зеления и цифровия преход и придружаващите ги демографски тенденции. В какви дейности да фокусирате своите нови проекти, вижте тук:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1196?fbclid=IwAR2CDd_XgrrbZ00pb6OnSGVhrx91_fKbfI6kpS-0ViP9LBY6wM4wudYVWkM 

повече

Развитие на дуалното обучение в България

16 Юни 2020 12:09

Дуалната форма на обучение в страната отбелязва напредък по отношение на организация и регулаторна рамка. През 2019 г. МОН утвърди програма за обучение за наставници, ангажирани при провеждането на обучение чрез работа, а в министерство на икономиката беше създаден регистър за компаниите, който желаят да бъдат партньори в дуална форма на обучение.

повече

Доклад на ОИСР за въздействието глобалната пандемия върху системите за ПОО

15 Май 2020 19:50

Публикуван е доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), свързан с въздействието върху системите за професионално образование и обучение по време на глобалната пандемия с COVID -19. В документа се прави кратък обзор на промените и предизвикателствата през изминалите месеци, които засягат всички заинтересовани страни – обучаеми лица, обучителни институции, преподаватели и отговорни администрации,  ангажирани с политиките.

 

повече

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПА 1995- 2035 (доклад на CEDEFOP)

21 Април 2020 10:37

Европейският Център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) публикува доклад „Професионалното образование и обучение в Европа 1995- 2035“, изготвен в рамките на проект „Променящата се роля и същност на професионалното образование и обучение в Европа”. Докладът обобщава дългогодишните проучвания на CEDEFOP за развитието и посочва възможности за бъдещето  на ПОО в Европа. В периода 2020-2022 г. ще се изпълнява втората фаза на проекта, насочена към задълбочаване на изследванията, описани в първия доклад.

повече

Данни от ЕС за подпомагане на реформите в ПОО

13 Март 2020 15:16

Дигитализацията, изискванията за зелена икономика, демографските процеси изискват нови подходи в областта на професионалното образование и обучение (ПОО). Промените/реформите трябва да се инициират и наблюдават на базата на надеждни измервания и доказателства, за да се проследи ефекта от реализацията им.

повече

Cedefop за кариерното ориентиране

27 Февруари 2020 14:38

В рамките на Междуведомствена работна група за учене чрез работа (WBL) е създаден материал за кариерното ориентиране, с оглед нарастващата значимост на услугата през последните години. Членовете на работната група включват Европейския център за развитие на професионално обучение (Cedefop), Европейската комисия, Европейската фондация за обучение (ETF), Международната организация на труда (МОТ), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

повече

  • Previous page
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Next page