Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training - Refer Net Bulgaria

16 | Октомври | 2021

Архив

Национална конференция „Развитието на инструментите за ПОО и тяхното приложение в страната“

13 Октомври 2021 09:36

На 12.10.2021 г. екип на НАПОО взе участие в Национална конференция „Развитието на инструментите за ПОО и тяхното приложение в страната“. Конференцията се организира като част от дейностите на National VET team, чийто организатор за България е Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). 

повече

Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030 г.

06 Октомври 2021 15:46

С Решение на Министерски съвет от 15.07.2021 г. е приета Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030 г. Документът е разработен въз основа на постигнатите резултати от предходната Актуализирана стратегия по заетостта 2013 – 2020 г. и натрупания опит на страната като пълноправен член на ЕС. Отчетени са икономическите и социалните предизвикателства през последните години, както и въздействието на пандемията от COVID-19 върху обществото. Действията в Стратегията са обвързани и с ангажиментите на България в областта на заетостта, произтичащи от необходимостта от изпълнение на Плана за действие на Европейския стълб за социалните права.

повече

Публикация на CEDEFOP за прегледа и актуализирането на квалификациите

04 Октомври 2021 11:35

Публикуван е нов документ на Европейския център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP, свързан със сравняването на квалификациите за ПОО в страните членки на ЕС. Представени са разнородни методи за сравняване на квалификациите като съдържание, които са подходящи за широк кръг заинтересовани страни на различни нива - национално, регионално и международно.

повече

Изграждане на дигитална стратегия чрез инструмента „SELFIE ”

29 Септември 2021 12:33

Публикуван е подходящ за обучаващи институции онлайн курс „Изграждане на училищна дигитална стратегия чрез инструмента SELFIE“, който ще стартира на 25 октомври 2021 г. Курсът е безплатен, онлайн и е отворен за учители/обучители и други заинтересовани страни от всички държави.

повече

Фотоконкурс на Cedefop за учащите в професионалното образование и обучение

21 Септември 2021 15:49

За шеста поредна година Cedefop дава възможност на обучаемите лица в системата на ПОО да участват във фотоконкурс, който насърчава върховите постижения и споделянето на опит в ПОО.

Екипи до четирима участници могат да покажат своя талант чрез фоторазказ (от четири до пет снимки) или кратък видеоклип (до 60 секунди), или и двете, на тема „Професионалното образование и обучение: Вашето виждане за зелени и дигитални умения“.

#CedefopPhotoAward

повече

Публикация на Cedefop относно решаващата роля на чиракуването в системите за ПОО

21 Септември 2021 09:37

Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) публикува материал за чиракуването и вътрешнофирменото обучение като пресечна точка между професионалното образование и обучение и пазара на труда.

повече

Иновативни онлайн инструменти и продукти за одити на уменията в обучението на възрастни

14 Септември 2021 09:03

НАПОО представя на Вашето внимание Европейската рамка на компетентностите при одити на умения за обучение на възрастни, която е разработена като част от процеса на изпълнение ASSESS PLUS. Проектът се нарича „Подкрепа на одитите на умения при обучение на възрастни чрез дигитални инструменти“, № 2019-1-FR01-KA204-062263 и е финансиран от Европейската комисия чрез програмата Еразъм+, Стратегически партньорства за обучение на възрастни.

повече

Годишен доклад на CEDEFOP с обзор на дейността му през 2020 г.

09 Септември 2021 15:45

Публикуван е годишен доклад за 2020 на Европейския център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP. Кризата с COVID-19 активира сектора на професионалното образование и обучение да разкрие пълния си потенциал с цел да подкрепи реализирането на зеления и цифров преход. Новата политика на Европейския съюз за ПОО и уменията поставя силен акцент върху продължаващото обучение на граждани от всяка възраст.

повече

CEDEFOP публикува материал за сравняването на квалификациите в професионалното образование и обучение

30 Август 2021 15:19

Европейският център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP е провел проучване на използваните методи за анализ и сравнение на профила и съдържанието на квалификациите за професионално образование и обучение в различните страни-членки на ЕС.  Уменията и компетентностите, макар и използвани на местно ниво, все повече се оформят от световните тенденции. Интересен е изводът, че за наглед близки квалификации изискуемите умения са описани по различен начин в отделните държави. В материала се изтъква, че липсата на общ формат на описание затруднява сравнимостта и анализа на квалификациите. Предложени са  варианти на възможни решения, с които в бъдеще може да се прави необходимия преглед и анализ: автоматизирана обработка на данни и проучвания сред работодателите като най-точните анализатори на придобитите умения.

повече

Публикация за новите възможности с кариерно ориентиране

09 Август 2021 09:16

Публикувана е брошура „Инвестиране в професионалното ориентиране“, създадена съвместно с Европейския център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), Eвропейската комисия, Европейска фондация за обучение (ETF), Международната организация на труда и UNESCO. Материалът насочва вниманието към значимостта на кариерното ориентиране за избора на подходящо обучение и професия за хората от всяка възраст. Услугите, свързани с професионално ориентиране помагат на хората да определят по-правилно своите амбиции, интереси и умения, за да решат как по най-добрия начин да ги използват в своя живот и работа.

повече

  • Previous page
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Next page