Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training - Refer Net Bulgaria

18 | Февруари | 2019

Новини

Популяризиране на дейностите по РеферНет

19 Декември 2018 16:53

През 2018 г., като част от дейностите на НАПОО, са проведени две регионални конференции в Бургас и Стара Загора и една национална конференция в София.

На всяка от конференциите аудиторията се запознава с дейността на мрежата Рефернет разработените доклади и анализи, представящи както професионалното образование и обучение в България, така и в другите европейски страни.

повече

Участие на НАПОО в семинари по проект „Техническа помощ за осъществяване на българската НКР в ПОО”, финансиран от Службата за подкрепа на структурните реформи (SRSS) на Европейската комисия

19 Декември 2018 16:37

В два поредни семинара, проведени на 29, 30 и 31 октомври и 13-14 декември 2018 г. експерти на НАПОО, МОН, представители на обучаващи институции, на заинтересовани страни и др. взеха участие в обучителни семинари по проект „Техническа помощ за осъществяване на българската НКР в ПОО”, финансиран от Службата за подкрепа на структурните реформи (SRSS) на Европейската комисия.

повече

Европейски индекс на уменията

30 Ноември 2018 10:43

Публикуван е техническия доклад , представящ Европейския индекс на уменията – изследване, актуално към 2018 г. http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-index-esi Европейският индекс на уменията  (ESI) измерва ефективността на системите на държавите в ЕС за усвояване на умения. ESI измерва състоянието по определени показатели в дадена страна спрямо идеалните показатели.   ESI измерва три направления:  

повече

Изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

09 Ноември 2018 14:58

В Държавен вестник, бр.92 от 6 ноември 2018г. са публикувани изменения и допълнения на Закона за професионално образование и обучение

повече

“Европейски и национални измерения в ПОО” – трета национална конференция в рамките на мрежата ReferNet

22 Октомври 2018 15:52

На 18 октомври 2018 г. град София беше домакин на III национална конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО, като представител на България в Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение ReferNet.

повече

Oценяване въздействието на Националната квалификационна рамка

16 Октомври 2018 09:39

Националната квалификационна рамка (НКР) на Република България е приета с РМС № 96/02.02.2012 г. НКР улеснява съпоставимостта и признаването на квалификациите в Европа, подпомага мобилността, допринася за повишаване качеството на обучението и насърчава валидирането и признаването на неформалното и самостоятелното учене.
Националната квалификационна рамка, както и препоръката на ЕС може да бъдат намерена тук https://www.navet.government.bg/bg/evropejskata-kvalifikatsionna-ramka/

повече

Активна работа в областта на Държавните образователни стандарти, разработени във вид на „Единици резултати от ученето“

11 Октомври 2018 11:52

Съгласно последните законодателни промени Държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии са структурирани в единици резултати от учене. Единицата резултат от ученето (ЕРУ) е най-малката съставна част на квалификацията, която може да бъде самостоятелно оценена и валидирана. С прилагането на този подход се улеснява процеса на валидиране на професионални знания, умения и компетентности, както и се предлага гъвкаво обучение по част от професията, с което се облекчава достъпа до пазара на труда.

 

повече

МОН стартира изпълнението на проект за квалификация на учителите

07 Октомври 2018 10:03

Почти 53 000 учители в следващите три години ще се квалифицират за работа по най-новите стандарти в образованието. Това ще стане в изпълнение на най-новия проект на МОН „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, който е с приоритетно значение. Проектът е на обща стойност 19 911 123 лв. и ще се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европeйския социален фонд. 

повече

28 информационни дни за хора с увреждания проведоха бюрата по труда през септември

27 Септември 2018 10:10

28 информационни дни за хора с трайни увреждания проведоха през септември бюрата по труда в страната. Експертите от териториалните поделения на Агенцията по заетостта консултираха и мотивираха повече от 320 безработни лица, дошли да потърсят подкрепа относно реализацията си на пазара на труда.

 

повече

Агенцията по заетостта проучва нагласите на търсещите работа за включване в обучения

20 Септември 2018 10:06

В периода от 7 до 31 август 2018 г. общо 9906 лица от цялата страна заявиха нагласите си за участие в организирани обучения за възрастни в проучване на Агенцията по заетостта. Чрез on-line формуляр Агенцията пита регистрираните в бюрата по труда и всички други желаещи за какво, кога и къде биха желали да се обучават, за да придобият нова професионална квалификация или ключови компетентности. Целта на проучването е да се намери пресечната точка на търсените от работодателите професионални и ключови компетентности на кадрите и нагласите на работната сила. Друга цел на проучването е да се прецени мобилността на безработните лица и мотивацията им за обучение в отдалечени населени места, в т.ч. в 5-те специализирани клонове за обучения на възрастни (над 16 години) на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” /ДП БГЦПО/.

повече

  • Previous page
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Next page