Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training - Refer Net Bulgaria

18 | Септември | 2021

Новини

Иновативни онлайн инструменти и продукти за одити на уменията в обучението на възрастни

14 Септември 2021 09:03

НАПОО представя на Вашето внимание Европейската рамка на компетентностите при одити на умения за обучение на възрастни, която е разработена като част от процеса на изпълнение ASSESS PLUS. Проектът се нарича „Подкрепа на одитите на умения при обучение на възрастни чрез дигитални инструменти“, № 2019-1-FR01-KA204-062263 и е финансиран от Европейската комисия чрез програмата Еразъм+, Стратегически партньорства за обучение на възрастни.

повече

Годишен доклад на CEDEFOP с обзор на дейността му през 2020 г.

09 Септември 2021 15:45

Публикуван е годишен доклад за 2020 на Европейския център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP. Кризата с COVID-19 активира сектора на професионалното образование и обучение да разкрие пълния си потенциал с цел да подкрепи реализирането на зеления и цифров преход. Новата политика на Европейския съюз за ПОО и уменията поставя силен акцент върху продължаващото обучение на граждани от всяка възраст.

повече

CEDEFOP публикува материал за сравняването на квалификациите в професионалното образование и обучение

30 Август 2021 15:19

Европейският център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP е провел проучване на използваните методи за анализ и сравнение на профила и съдържанието на квалификациите за професионално образование и обучение в различните страни-членки на ЕС.  Уменията и компетентностите, макар и използвани на местно ниво, все повече се оформят от световните тенденции. Интересен е изводът, че за наглед близки квалификации изискуемите умения са описани по различен начин в отделните държави. В материала се изтъква, че липсата на общ формат на описание затруднява сравнимостта и анализа на квалификациите. Предложени са  варианти на възможни решения, с които в бъдеще може да се прави необходимия преглед и анализ: автоматизирана обработка на данни и проучвания сред работодателите като най-точните анализатори на придобитите умения.

повече

Публикация за новите възможности с кариерно ориентиране

09 Август 2021 09:16

Публикувана е брошура „Инвестиране в професионалното ориентиране“, създадена съвместно с Европейския център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), Eвропейската комисия, Европейска фондация за обучение (ETF), Международната организация на труда и UNESCO. Материалът насочва вниманието към значимостта на кариерното ориентиране за избора на подходящо обучение и професия за хората от всяка възраст. Услугите, свързани с професионално ориентиране помагат на хората да определят по-правилно своите амбиции, интереси и умения, за да решат как по най-добрия начин да ги използват в своя живот и работа.

повече

ПИЛОТЕН МОДЕЛ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

20 Юли 2021 14:52

Министерството на образованието и науката  разработи модел за проследяване на реализацията на завършилите професионално образование и обучение (ПОО), който отговаря на изискванията в Препоръката на Съвета за проследяване на дипломираните лица. Моделът включва обхватни данни от административните регистри в образованието и пазара на труда в съчетание с анкетно проучване сред завършилите в три области, в които е пилотиран – Бургас, Стара Загора и Враца.

повече

Ново проучване на CEDEFOP за работата чрез интернет базирани платформи

15 Юли 2021 09:19

Европейският център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP публикува ново проучване на практики за работа чрез онлайн платформи.

Работата онлайн, чрез интернет базирани платформи, постоянно нараства. Цифровизацията, нуждата от гъвкавост на пазара на труда и условията на работа по време на кризата с COVID-19 фокусират вниманието около работещите в онлайн платформи - уеб и софтуерни разработчици, дизайнери, писатели, преводачи и др., но също така и заети с по-ниска квалификация.

повече

Втора европейска конференция на пощенския сектор

13 Юли 2021 21:19

На 13 юли се проведе конференция на пощенския сектор в Европа, организирана от PostEurop, Асоциацията на европейските обществени пощенски оператори. В конференцията бяха представени резултатите по проект NeWPOST, финансиран по програма Еразъм+, по който НАПОО е партньор.

В конференцията бяха засегнати въпроси, свързани с необходимостта от квалифицирана работна сила в пощенския сектор и увеличаването на пригодността на заетост на младите хора в бързо променящата се среда.

повече

Покана за участие в проучване на CEDEFOP

21 Юни 2021 08:56

Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) стартира проучване за това как чрез потвърждаване на гъвкави образователни и обучителни пътеки може да се отговори на нуждите на бизнеса от работна сила. Проучването е насочено към различни целеви групи: доставчиците на професионално образование и обучение, държавни институции на национално и регионално ниво, работодатели и заети лица и акцентът са кратките обучителни курсове (microcredentials).

повече

Публикация на CEDEFOP за работата от вкъщи и уменията

21 Юни 2021 08:55

Дори и след като здравната криза с COVID-19 премине, заетостта от разстояние ще бъде все по-често срещана. Дистанционната работа днес е най-вече в интелектуалната или социалната сфера, или в области с интензивно използване на ИКТ, което от своя страна изисква по-високи нива на умения. Нивата на умения в различните европейски държави се проследява от 2018 г. чрез европейския индекс на уменията ESI, разработен от CEDEFOP. За да се онагледи връзката между необходимите умения и потенциала за работа от дома е създаден специален индекс (Dingel и Neiman, 2020).  В проучването се разглежда също така и връзката между дела на възможните работни места, изпълнявани от разстояние, и нивото на икономическо развитие на дадена държава.

Цялата публикация може да откриете на следния линк: https://www.cedefop.europa.eu/bg/news-and-press/news/working-home-during-pandemic-solid-skills-system-may-do-trick

повече

Стратегическа рамка за развитието на образованието, обучението и ученето в България

16 Юни 2021 14:28

Приета е Стратегическа рамка за развитието на образованието, обучението и ученето в Република България до 2030 година. Стратегическата рамка е изготвена в синхрон с перспективите, заложени в актуални стратегически документи на глобално и европейско ниво, които очертават общосподелената визия за висококачествено, приобщаващо, ценностно-ориентирано и продължаващо през целия живот образование, обучение и учене.

повече

  • Previous page
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Next page