Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training - Refer Net Bulgaria

19 | Септември | 2020

Новини

Как може да станете част от провеждането на европейската седмица на професионалните умения 2020?

11 Септември 2020 18:07

1. Регистрирайте Вашето събитие
Организирали ли сте или организирате ли събитие или дейност, които популяризират ПОО? Ние бихме искали да научим повече за тях. Регистрирайте Вашите събития/ дейности на уебсайта на Европейската седмица на професионалните умения 2020, за да бъдат публикувани на сайта и потенциално включени в социалните медии, информационни бюлетини и видеоклиповете, които я популяризират. При регистрацията ще получите рекламни материали и инструменти, които да подпомогнат разпространението на информацията за съответното събитие/ дейност чрез Вашата мрежа.

повече

Международна онлайн конференция: „Бъдещото развитие на образованието, взаимодействие между образование и бизнес, интегриране на дуалното обучение във висшето образование“

10 Септември 2020 19:23

В периода 03-04 Септември 2020 г., беше организирана международна онлайн конференция с представители на различни организации от САЩ, Индонезия, България, Румъния, Сърбия, Германия, Австрия, Норвегия, Хърватия, Италия и др., в рамките на 3-годишен международен проект “DYNAMIC – Towards responsive engineering curricula through Europeanisation of dual higher education in sectors of Innovation & Smart Specialisation“.

повече

Доклад за България по приоритетие от Рига

13 Август 2020 16:32

Публикуван е доклада за напредъка на България по отношение на приоритетите, посочени в Заключенията от Рига за периода 2015 г.-2019 г. В доклада са отбелязани , свързани с въвеждането на система за валидиране, подобряване на дигиталните умения и на обучавани и на обучаващи, дуалното обучение и въвеждане на изисквания към наставниците в предприятията. Едно от предизвикателствата е свързано с въвеждане на мониторинг на качеството на ПОО в съответствие с индикаторите в EQAVET.

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/developments-vocational-education-and-training-policy-2015-19-bulgaria

повече

ПОО в Европа

29 Юли 2020 09:38

Изградената през 2019 г. от страните партньори в мрежата REFERNET база данни с подробна информация за системите за професионално образование и обучение в Европа е предназначена както за изследователи, така и за правещи политиките, социални партньори и други заинтересовани страни.

повече

Политика и практика на ЕС в сферата на ориентирането през целия живот: тенденции, предизвикателства и възможности

28 Юли 2020 09:07

Публикувано е проучване Lifelong guidance policy and practice in the EU: trends, challenges and opportunities“ , ръководено от Института за проучване на заетостта Уоруик (Великобритания) относно политиката и практиката на ЕС в сферата на ориентирането през целия живот.
Проучването идва в момент, в който развитието на ориентирането през целия живот заема водещи позиции в политиките за валидиране на ученето и Стълба на Социалните Права (характеристика 1-4).
Основните цели на проучването са:

повече

Международно изследване за последствията от коронавируса върху системите за кариерно ориентиране

17 Юли 2020 14:40

Cedefop инициира задълбочено проучване с фокус на последствията от коронавируса върху кариерното ориентиране. Проучването се извършва съвместно с Европейската комисия, Европейска фондация за обучение (ETF), Международният център за развитие на кариерата и публичната политика (ICCDPP), Международната организация на труда (МОТ), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и ЮНЕСКО. Проучването е израз на споделен ангажимент за подкрепа на системите и услугите за ориентиране и универсален достъп до тях, както е представено в съвместното изявление Инвестиране в кариерно ориентиране (https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/2227 ), публикувано през декември 2019 г.

повече

Да работиш и учиш дистанционно – от изключение към норма

17 Юли 2020 14:38

Според данни на МОТ, повече от 94% от световното население е засегнато от засилените мерки, причинени от ситуацията с COVID-19. Голяма част от хората са изправени пред заплахи като загуба на работа и закриване на бизнес, както и невъзможност да работят, защото трябва да се грижат за децата си. Няколко нови проучвания също подчертаха, че между една четвърт до една трета от всички длъжности в европейските икономики потенциално могат да се извършват от разстояние.

повече

Европейската комисия представи програмата за умения

06 Юли 2020 11:46

На 1-ви юли ЕК представи Европейската програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост. В нея са представени целите и приоритетите за следващите 5 години в сферата на усъвършенстване на съществуващите умения, обученията за придобиване на нови умения в контекста на зеления и цифровия преход и придружаващите ги демографски тенденции. В какви дейности да фокусирате своите нови проекти, вижте тук:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1196?fbclid=IwAR2CDd_XgrrbZ00pb6OnSGVhrx91_fKbfI6kpS-0ViP9LBY6wM4wudYVWkM 

повече

Развитие на дуалното обучение в България

16 Юни 2020 12:09

Дуалната форма на обучение в страната отбелязва напредък по отношение на организация и регулаторна рамка. През 2019 г. МОН утвърди програма за обучение за наставници, ангажирани при провеждането на обучение чрез работа, а в министерство на икономиката беше създаден регистър за компаниите, който желаят да бъдат партньори в дуална форма на обучение.

повече

Доклад на ОИСР за въздействието глобалната пандемия върху системите за ПОО

15 Май 2020 19:50

Публикуван е доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), свързан с въздействието върху системите за професионално образование и обучение по време на глобалната пандемия с COVID -19. В документа се прави кратък обзор на промените и предизвикателствата през изминалите месеци, които засягат всички заинтересовани страни – обучаеми лица, обучителни институции, преподаватели и отговорни администрации,  ангажирани с политиките.

 

повече

  • Previous page
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Next page