Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training - Refer Net Bulgaria

09 | Март | 2021

Новини

Онлайн карта на услуги по кариерно ориентиране

04 Март 2021 17:27

На вниманието на Центровете за информация и професионално ориентиране, както и центровете за професионално обучение представяме безплатна онлайн карта, част от платформата за кариерни умения, създадена по проект Career Skills Project , в която всяка институция може да  създаде свой безплатен профил и отбележи адреса си на картата. В платформата е възможно да се публикуват новини, събития, добри практики, инструменти и инициативи.

повече

CEDEFOP изследва как пандемията с COVID-19 е ускорила търсенето на цифрови умения в различните професии

24 Февруари 2021 16:34

Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) изследва търсенето на цифрови умения в професии свързани и несвързани с ИКТ след кризата с COVID-19.

повече

Актуализиран СППОО

12 Февруари 2021 08:57

Публикуван е актуален Списък на професиите за професионално образование и обучение на английски език.
Тhe List of professions for vocational education and training is published.

повече

Публикация на CEDEFOP и OECD относно бъдещето на стажовете

22 Януари 2021 11:02

Пандемията с COVID-19 доказа колко важно е системите за образование и обучение да бъдат гъвкави и адаптивни към променящите се условия на съвременния свят. Сериозната трансформация на пазара на труда е факт и изисква ускорено приемане на нововъзникващите технологии и нови форми на организация на работата.

повече

Нова правна основа на Европейската референтна рамка за осигуряване на качеството (EQAVET)

30 Декември 2020 09:30

На 24 ноември 2020 г. Съветът на Европа прие Препоръка относно професионалното образование и обучение (ПОО) за устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и устойчивост. Тази препоръка включва текстове, свързани с Европейската референтна рамка за осигуряване на качеството (EQAVET) и определя задачите на националните референтни точки за EQAVET. Това реално поставя нова правна основа на рамката EQAVET и в момента Комисията стартира нова процедура за официално номиниране на националните референтни точки на EQAVET, както и на представителите на държавите в мрежата EQAVET.

повече

Иновации и цифровизация: Доклад на работната група към Европейската комисия „Образование и обучение 2018-2020

29 Декември 2020 10:55

Иновациите и цифровизацията в обучението играят ключова роля в екологичния и цифровия преход, както и за възстановяването и устойчивостта на Европа след пандемията от COVID-19.

повече

Проект на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България  за периода 2021-2030

16 Декември 2020 18:22

В портала за обществени консултации strategy.bg е качен проект на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030). Документът представя основните принципи и приоритети в развитието на образователната система и определя конкретни цели, дейности и мерки за тяхното изпълнение.

повече

Европейска седмица на професионалните умения 2020 г.

16 Декември 2020 12:05

Европейската седмица на професионалните умения се проведе успешно при 100% дигитални дискусии, презентации и семинари. Кампанията за насърчаване на професионалното образование и обучение продължава до 31 декември. На 30-ти ноември министрите, отговарящи за професионалното образование и обучение в страните-членки на ЕС, европейските социални партньори и Европейската комисия одобриха декларация за възстановяване и преход към цифрови и зелени икономики. Декларацията от Оснабрюк определя нови политически действия за периода 2021-2025 г. в следните основни области:

повече

Укрепване на съответствието между уменията и изискванията на пазара на труда в България

07 Декември 2020 16:02

На 3 декември на страницата на Cedefop е публикуван доклад, посветен на предвиждането на професионалните умения и доколко те отговарят на изискванията на пазара на труда в България. Изследването е част от програмата на Cedefop за уменията, стартирала през 2016 г., целяща предоставяне на подкрепа на държавите членки за укрепване на техните политики и системи за задълбочено проучване на уменията. В рамките на тази програма се правят прегледи, които имат за цел да идентифицират специфичните за страната предизвикателства и да предоставят информирана политическа подкрепа на съответните правителства, в тясно съответствие с приоритетите на националната политика и взаимодействайки с ключови национални органи и заинтересовани страни. Прегледите използват специално разработена методология и аналитична рамка за анализиране на управлението на предвиждането и съпоставянето на уменията в националния контекст и за идентифициране на потенциалните възможности за развитие в близко бъдеще.

 

повече

НАПОО организира специализиран уебинар за въвеждане на механизъм за проследяване на реализацията на обучените лица

02 Декември 2020 09:21

На 01.12.2020 г. се проведе специализран уебинар на тема „Внедряване и прилагане на механизъм за проследяване на реализацията на обучените в ЦПО лица“. За участие в събитието бяха регистрирани представители от над 60 центъра за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране.

повече

  • Previous page
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Next page