Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training - Refer Net Bulgaria

25 | Януари | 2022

Мрежата ReferNet

ReferNet е общоевропейска мрежа за обмен на опит и експертиза в областта на професионалното образование и обучение, създадена през 2002 година от Европейската агенция за развитие на професионалното обучение - CEDEFOP. В мрежата са представени всички страни-членки на Европейския съюз, Исландия и Норвегия. За периода 2020 - 2023 година координиращата институция на дейностите на мрежата в България е Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Функция и цели

Целта на дейностите в мрежата е предоставяне на информация за националните политики в професионалното образование и обучение, анализ на текущото състояние и представяне на предложения за развития в контекста на общоевропейските насоки в съответната област.

Ключовите продукти на дейността са доклади и анализи, които се предоставят на Европейската комисия, с цел формиране на политики, отговарящи на нуждите на страните- членки с оглед осъвременяване на системите на професионално образование и обучение в контекста на ученето през целия живот и въвеждане на общоевропейски измерения, насърчаващи образователната и трудовата мобилност.